TEACCH

TEACCH - ”Treatment and education of autistic and related communication-handicapped children”

Bakgrunnen for TEACCH-programmet:

TEACCH programmet har sitt utspring i kognitiv psykologi, innen en humanistisk ramme. Programmet hadde sin opprinnelse ved universitetet i North Carolina rundt 1960, og universitetet har utviklet en pedagogisk praksis som løpende justeres og videreutvikles i takt med ny forskning innen autismespekteret. TEACCH programmet er primært utviklet for mennesker med autisme, og er utbredt i mange land i Europa.

TEACCH programmet er mer omfattende enn en undervisningsmetode, og innbefatter:

 • En grunnleggende teoretisk forståelse av autisme, og en kjennskap til det spesielle utviklingsforløp som mange mennesker med autisme har.
 • Det tas utgangspunkt i de styrker, interesser og spesielle evner den enkelte elev med autisme har. Utgangspunket er det de er gode til, og det vektlegges at den enkelte skal oppleve at opplæringen er meningsfylt.
 • Respekten for den spesielle kultur, eller kognitive stil som kjennetegner mennesker med autisme er sentral.
 • Opplæringen ses i et helhetlig og livslangt perspektiv.
 • Et viktig mål med TEACCH programmet, er selvstendighet. Det finnes mulighet for livslang utvikling, forutsatt kontinuerlig støtte og tilrettelegging.
 • Individuell tilpassing og tilrettelegging av opplæringen for den enkelte elev.
 • En innstilling der samarbeid, innflytelse og medvirkning fra foreldrene er viktig.

Strukturert opplæring

Dette utgjør den metodiske delen av TEACCH-programmet.

Mennesker med autisme har ofte omfattende forståelsesvansker. TEACCH-programmet tar sikte på å gjøre omgivelsene oversiktelige og forutsigbare. En ønsker å øke den enkeltes forståelse via visualisering, konkretisering og strukturering av tid, rom og aktiviteter eller gjøremål. Det fokuseres på at læring fremmes best dersom personen forstår en handling og dersom den gir mening for han.

Eleven skal via strukturert opplæring, lære seg et system som er funksjonelt uansett hvilket miljø han befinner seg i, og uansett hvilke personer han omgis av. Det er 5 elementer i strukturert opplæring:

 • Fysisk struktur, tilrettelegging av det fysiske miljø rundt eleven, slik at det er oversiktelig og slik at eleven vet hva som skal skje hvor.
 • Dagsplan, skal med visuelle virkemidler fortelle eleven hvilke aktiviteter han skal gjøre, og i hvilken rekkefølge.
 • Arbeidsplan, skal visuelt gi eleven informasjon om arbeidsoppgaver han skal gjøre, når han er ferdig og hva som skjer etterpå.
 • Visuell struktur, ved å bygge på den visuelle styrke elever med autisme ofte har, kan en kompensere for manglende forståelse bl.a av verbal informasjon, samt hjelpe eleven til å ha fokus på det viktige i situasjonen.
 • Rutiner, en måte å organisere tilværelsen på som skaper orden og trygghet, og fremmer læring.

Disse fem elementene skal sikre at eleven opplever trygghet og trivsel, noe som igjen skal fremme læring og opplevelse av mestring. Det er et mål å stimulere til hensiktsmessig kommunikasjon, hvilket i sin tur er vesentlig for å unngå utvikling av utfordrende atferd. 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon ta kontakt med følgende fra Langemyr skole

Vivian Ausland
vivian.ausland@grimstad.kommune.no