Foreldresamarbeid

Individuell opplæringsplan

Hver elev har en individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides av skolen fagpersonale i samarbeid med foreldrene/foresatte.
Planen forutsetter tilpasset opplæring i alle fag og fungerer som et arbeidsredskap gjennom skoleåret.
Det legges opp til kontinuerlig kontakt med hjemmet om gjennomføring og vurdering av tiltak.

Kontaktbok

Det er daglig kontakt med hjemmet og elevenes faste personale via kontaktboka.

Foreldremøter/konferanse

Hver avdeling legger opp til minst 2 klasse/foreldremøter, vår og høst. I tillegg avholdes foreldrekonferanser etter behov, men minst en gang pr. halvår.

Ansvarsgruppemøter

Dette er primært de foresattes forum. For hver av elevene er det etablert ansvarsgruppe. De faste representantene er som regel foresatte, PPT, helse- og sosialetaten og Langemyr skole. Møtene har en fast struktur og avholdes som regel 2 ganger pr. år. Høstmøtet innen 15.november og vårmøtet innen 1.mai.
De sentrale sakene som tas opp, er knyttet til elevens helhetlige tilbud og til vurderinger og uttalelser om elevens skoletilbud for det kommende året.

Uformelle sammenkomster

Gjennom skoleåret legges det opp til mange ulike uformelle møtepunkter og sammenkomster mellom elever, personale og foreldre i klassene. Langemyr skole har lange tradisjoner med å lage stor sammenkomst til jule- og sommeravslutningene. Da inviteres foreldre, søsken, besteforeldre og gode venner av skolen til en skikkelig fest. Gymsalen er pyntet, det er underholdning og allsang.