Foreldresamarbeid

Individuell opplæringsplan

Hver elev har en individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides av skolen fagpersonale i samarbeid med foreldrene/foresatte.
Planen forutsetter tilpasset opplæring i alle fag og fungerer som et arbeidsredskap gjennom skoleåret.
Det legges opp til kontinuerlig kontakt med hjemmet om gjennomføring og vurdering av tiltak.

Kontaktbok

Det er daglig kontakt med hjemmet og elevenes faste personale via kontaktboka.

Foreldremøter/konferanse

Det legges opp til minst to klasse/foreldremøter, vår og høst. I tillegg avholdes foreldresamtaler etter behov, men minst en gang pr. halvår der fokus er på halvårs- og årsevaluering av individuell opplæringsplan (IOP). Ved årsevalueringen gjennomføres ofte også målvalgsamtale for neste års IOP. 

Ansvarsgruppemøter

Dette er primært de foresattes forum. For hver av elevene er det som oftest etablert ansvarsgruppe. De faste representantene er som regel foresatte, PPT, habiliterings- og helsetjenester samt Langemyr skole. Møtene har en fast struktur og avholdes som regel to ganger pr. år. 
De sentrale sakene som tas opp, er knyttet til elevens helhetlige tilbud og til vurderinger og uttalelser om elevens skoletilbud for det kommende året.

Uformelle sammenkomster

Gjennom skoleåret legges det opp til uformelle møtepunkter og sammenkomster mellom elever, personale og foreldre i klassene. Foresatte inviteres til jule- og/eller sommeravslutninger, og FAU kan invitere til felles aktiviteter eller dugnader.