Om Langemyr skole og ressurssenter

Langemyr skole og ressurssenter er et faglig knutepunkt innen spesialundervisning i Aust-Agder.

Som interkommunal skole for spesialundervisning, fungerer Langemyr skole som spesialpedagogisk ressurssenter i regionen med mulighet for utadrettet virksomhet. I tillegg til å gi faste elevplasser, kan det gis tilbud om veiledning, fagkurs, hospitering og nettverksarbeid. Kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand er eiere av skolen, mens Grimstad kommune har driftsansvar.

Langemyr skole er et grunnskoletilbud. Elevene kommer i utgangspunktet fra eierkommunene, men skolen har i en årrekke solgt elevplasser til andre kommuner og til Aust-Agder fylkeskommune. Fra og med skoleåret 2016/17 tas det ikke inn nye elever på videregående nivå.

Langemyr skole har samme styringssystem som ordinære grunnskoler i Norge, slik det er beskrevet i opplæringsloven.

Klasseinndeling

Skolens virksomhet er organisert i ulike aldersblandede klasser, satt sammen av elever med lignende behov og alder.

  • Barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser
  • Barn og unge med sammensatte lærevansker
  • Barn og unge med autismespekterforstyrrelser

Hver klasse danner basistilhørighet for elever og for et flerfaglig sammensatt personale. Klassene kan være delt i mindre baser, som disponerer sitt eget areal og utstyr. Den daglige driften er i stor grad delegert til klassen. Rundt hver elev er det dannet et flerfaglig miniteam med hovedansvar for elevens opplæring og utvikling på skolen.

Det er avsatt tid for personalet i alle klassene til samarbeid og faglig utvikling med bakgrunn i elevgruppenes særlige behov.

Transport

De fleste av elevene kommer til skolen med drosje. Elevene har rett til spesialskyss ut fra legeerklæring som dokumenterer den enkelte elevs behov. I april/mai hvert år skal skolen i samarbeid med foresatte levere ny søknad om skoleskyss, til Agder Kollektivtrafikk (AKT). Du kan kontakte skolen dersom du har spørsmål om transport.

Elevplass ved Langemyr skole

De fleste elevene har fulltidsplass.
Søknad om plass ved Langemyr skole følger vanlige regler for spesialundervisning. Det vil si at foresatte skal sende søknad til elevens bostedskommune. Kommunen vurdere denne og søker eventuelt Langemyr skole direkte om elevplass.

Når en ny elev begynner på Langemyr skole, blir det nøye vurdert hvilken klasse vedkommende skal tilhøre. Ut fra elevens individuelle behov blir opplegget organisert, og i samråd med foresatte blir det utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. IOP bygger på hjemkommunens årlige enkeltvedtak om spesialundervisning, som igjen bygger på sakkyndig vurdering fra hjemkommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Ledelsemodell

Rektor har med seg avdelingsledere og SFO-koordinator i sitt lederteam.
Lederteamet har felles ansvar for skolens drift og utvikling, men har også fordelt ulike ansvarsområder mellom seg.

Skoleåret 2022/23 har skolen fem klasser og ansvarfordelingen i lederteamet er slik:

  • Fagleder Vivian Ausland har avdelingsansvar for 10 elever i klasse A.
  • Fagleder Ingunn Garcia de Presno har avdelingsansvar for 6 elever i klasse B og 7 elever i klasse C.
  • Fagleder Ann-Kristin Vaksdal Aass har avdelingsansvar for 9 elever i klasse D og 5 elever i klasse E.
  • Avdelingslederne har overordnet ansvar for tilbudet både i skole og SFO.
  • SFO-koordinator Caroline Lunden har praktisk ansvar for SFO-tilbudet i skoleukene og feriene.

Kontaktinfo

Telefon 37 25 05 20
Mobil
904 78 835

Besøksadresse
Østerhusmonen 15, 4879 Grimstad

Postadresse (felles postmottak for Grimstad kommune)
Postboks 123, 4891 Grimstad

Fakturaadresse
Grimstad kommune
Fakturamottak
Postboks 503
4898 Grimstad.
 

E-post til skolen

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

 
Organisasjonsnummer
974 548 879