Opplæringstilbudet

Hver elev får et individuelt tilpasset opplæringstilbud. Det betyr at utgangspunktet for personalet alltid er elevens behov og forutsetning for læring. I elevens individuelle opplæringsplan (IOP) beskrives de valg, vurderinger, mål og tiltak som er vesentlige for eleven. Dette gjøres med utgangspunkt i læreplanverket, elevens enkeltvedtak og sakkyndige rapporter, og i nært samarbeid med elevens foresatte.

Evaluering av elevens læringsutbytte foretas fortløpende, med justering av opplæringsmål og -metoder, læringsaktiviteter og -arenaer etter behov.

For våre elever er det spesielt tre opplæringsområder som står sentralt:

  • Kommunikasjon og mulighet til å ytre egne meninger
  • Sosial kompetanse for å best mulig kunne delta i sosiale sammenhenger
  • Skolefaglige ferdigheter i så stor grad som mulig

Elevene hører til i en klasse med inntil ti elever, som kan være delt i to-tre baser. I klassen møter de et personale med flerfaglig og spesialisert kompetanse knyttet til elevgruppens behov. Ofte er det 1:1-bemanning. Elev- og personalsammensetningen i klassene vurderes hvert år for å gi den enkelte elev et best mulig tilbud.

Elevene ved Langemyr skole får sin grunnskoleopplæring på grunnlag av enkeltvedtak fattet i de enkelte kommuner. Det vil si at elevenes rettigheter blir ivaretatt gjennom opplæringslovens § 5:

"Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gje eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar."