Basisteam

Grimstad kommunes arbeid med basisteam innebærer at hver skole har sitt eget basisteam. For barnehagene er det tilbud om basisteam i Familiens hus.

Målet for arbeid i basisteam er å gi barn og unge som har behov for ulike tjenester fra kommunen et best mulig tilbud ut fra en helhetlig forståelse av situasjonen. Det er et felles ansvar å gi hjelp og støtte til utsatte barn og unge i kommunen.

Basisteamet skal arbeide forebyggende for å bidra til at bekymring for barns oppvekstsituasjon blir avdekket tidlig og at nødvendige tiltak blir gjennomført. I møtene kan det tas opp generelle spørsmål og enkeltsaker som gjelder barn og unge i skole og nærmiljø.

I basisteamet sitter faste representanter fra skole, PP-tjeneste, helsesykepleier og barnevern. For barnehagene skal det være representanter fra den aktuelle barnehagen, samt PP-tjenesten, barnevern, helsesykepleier, familiesenteret, kommunepsykolog og leder av basisteamet.

Enhetsleder på skolene har ansvar for innkalling, referat og møteledelse. For barnehagene er det leder av basisteamet som har disse oppgavene.

Som hovedregel inviteres foreldre og barna til å delta på møtet når deres sak behandles. Saker skal ikke drøftes anonymt.