Spesialundervisning

Hvem kan få spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det gjøres vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 
Tjenesten gjelder alle aldersgrupper bortsett fra aldersgruppen 16 - 20 år, som dekkes av PPT for videregående skoler.
 

Slik søker du

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også henvise direkte.
 
Du fyller ut henvisning til PPT for barn 0-16 år  og sender til PP-tjenesten.

Saksgang

  1. Ta kontakt med elevens skole
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen henviser til PPT. Foresatte eller elev over 15 år kan også selv henvise til PPT.
  4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen hvor lang tid?
  5. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. For friskoler er det kommunalsjef for oppvekst som fatter vedtak. 
  6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hva koster det?

Alle tjenester ved PPT er gratis