Kommunal snøbrøyting av privat vei

I mai 2017 gjorde kommunestyret et vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold og brøyting av private veier. Vedtaket åpner for at kommunen kan brøyte private veier på spesielle vilkår.

Her er teksten i kommunestyrevedtaket (KS-17/52): 
NB! Punkt 2b4 og 2b6 er endret etter at kommunestyret 2019-2023 endret punktet i sak 23/53 i møte 28. mars 2023.

 1. Grimstad kommunestyre vedtar at det opprettes en ordning der velforeninger og veilag eller private veieiere kan søke om at veier blir overtatt til kommunalt vedlikehold.
  1. Kriteriene for kommunal overtakelse av vedlikehold av private veier er at vei-eier først må opparbeide veien til kommunal standard i henhold til kommunens veinormal.
  2. Private veieiere/velforeninger/veilag kan sende begrunnet, skriftlig søknad om kommunal  overtakelse av snøbrøyting med følgende kriterier:
   1. Veien kan ikke ligge i områder hvor det er inngått utbyggingsavtaler der veiene ikke er overtatt av kommunen.
   2. Veien skal minimum ha fire boliger eller 10 boenheter og lengde mer enn 150 meter. Ordningen gjelder ikke for veier til fritidseiendommer.
   3. Det inngår ikke strøing eller feiing i ordningen.
   4. Grunneier må gi rettigheter til arealer for snuplass. Snuplassen skal opparbeides tilsvarende krav til snuplass i Grimstad kommunes vegnormal. Snuområdet og sideareal skal være fritt for hindringer og avkjørsler. 
   5. Det må avklares og gis rettigheter til områder i tilknytning til veien for snøtømming/opplag av snø.
   6. Veien må ha minimum 3 meter asfaltert bredde og minimum 1,5 meter sideareal for snøopplag på hver side. Til sammen 6 meter bredde. Maks veilengde 250 meter ved blindvei.
   7. Det brøytes ikke inn i private oppkjørsler eller i stikkveier til private oppkjørsler.
   8. Kommunen er uten ansvar for skader som måtte bli påført vei, gjerder, busker/trær, asfalt, osv. Det må gis rettigheter langs kjørebanen med tilstrekkelig sideareal for snøbrøyting.
    Private veieiere/velforeninger/veilag må selv besørge brøytestikker.
    Søknadsfrist etter dette punktet er 1. juli og har da gyldighet fra 1. juli påfølgende år så fremt  kriterier over er oppfylt. Søknadene skal behandles av Teknisk utvalg.
 2. Grimstad kommunestyre ber rådmannen vurdere økonomiske midler til dette i budsjett 2018.  
 3. Ordningen iverksettes i forbindelse med budsjettbehandling 2018/handlingsprogram 2018 – 2021.

Kommunen kan overta vedlikehold av private veier dersom de oppfyller kravene i kommunens veinormal, se pkt. 2 a i vedtaket). Søknad kan sendes når veien er opparbeidet.

Kommunen kan overta snøbrøyting av private veier dersom kriteriene i vedtakets pkt 2 b) er oppfylt.

Søknadsskjema