Naturskadeerstatning

Som følge av stort snøfall har kommunen fått flere henvendelser om naturskadeerstatning, og vi ønsker å dele følgende informasjon om Statens naturskadeordning:

Statens naturskadeordning administreres av Landbruksdirektoratet og kan dekke skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig privat forsikringsordning. 

Søknaden må sendes direkte til Landbruksdirektoratet.

Det kan gis erstatning for skader på:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/ moloer av stein/ betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring
     

Naturskade er skade som direkte skyldes en naturulykke. Storm, stormflo, flom, skred og jordskjelv er eksempler på naturulykker som kan gi rett til erstatning.

Rene nedbørsskader (herunder snøtyngde) dekkes normalt ikke av ordningen, men det kan ytes hel eller delvis erstatning for skade som direkte skyldes nedbør når særlige forhold tilsier det. Det er viktig med god dokumentasjon av skadeomfanget og at det faktisk skyldes naturskade. Husk derfor å vedlegge eventuelle bilder før skaden skjedde, bilder som viser skaden, og gjerne kart/beskrivelse over området. 

Flere detaljer om kravet til nødvendig dokumentasjon av skadene og krav til innhenting av takst/anbud for dokumentasjon av gjenopprettingskostnadene finnes på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Ordningen har en søknadsfrist på 3 måneder etter skaden skjedde. Denne fristen gjelder også for dokumentasjonen som skal vedlegges.

Mer informasjon om ordningen finnes her: 
Naturskadeerstatning - Landbruksdirektoratet

Berørte innbyggere kan også ta direkte kontakt med landbruksdirektoratet på telefon: 78 60 60 00 eller send epost