Negativt netto driftsresultat i 2023

Grimstad kommune fikk 11,9 millioner kroner i negativt netto driftsresultat i 2023. Resultatet ble bedre enn  budsjettert. 

– Resultatet som presenteres er betydelig bedre enn opprinnelig budsjett. Vi ender opp med et merforbruk på 3,2 millioner kroner, mens det ble et negativt netto driftsresultat på 11,9 millioner kroner, forteller økonomisjef Monica Helland Nordby. 

Kommunens drift er ikke i balanse, men det er merinntekter fra nasjonal skatteinngang og lavere pensjonskostnader som gjør at resultatet er bedre enn tidligere varslet.  

Disposisjonsfondet

Kommunedirektør Magnus Mathisen er også glad for at resultatet ble bedre enn budsjettert.   

– Selv om vi har utfordringer i driften, særlig innenfor helse og omsorg, så er det positivt at resultatet ble bedre enn budsjettert, sier han. 

Merforbruket hentes fra kommunens disposisjonsfond, som nå er på 274,9 millioner kroner.  

– Vi går inn i 2024 med et driftsnivå som er høyere enn vi har budsjettert med. Økte behov for tjenester, stigende renter og store investeringer vil gjøre økonomien utfordrende de nærmeste årene. På den positive siden vil den flotte veksten i antall innbyggere gi økte inntekter som kan utligne deler av kostnadsøkningene, sier kommunedirektøren. 

Økte frie inntekter og lavere pensjonskostnader 

Skatteveksten i landet ble betydelig høyere enn det Finansdepartementet anslo. Dette er hovedgrunnen til at Grimstad, i likhet med mange andre kommuner, fikk et bedre årsresultat.

Den lokale skatteinngangen i Grimstad ble 42 millioner kroner svakere enn budsjettert, mens inntektsutjevningen ble 51 millioner kroner bedre enn budsjettert. Samlet sett ble de frie inntektene 10 millioner kroner bedre enn budsjettert. I tillegg ble pensjonskostnadene for 2023 24 millioner kroner lavere enn budsjettert.  

Resultater for hver sektor  

Her er en oversikt over sektorene i kommunen og deres samlede merforbruk eller mindreforbruk i 2023:     

  • Helse og omsorg: Merforbruk 28,2 mill. kr.   
  • Oppvekst: Merforbruk 3,2 mill. kr.   
  • Samfunn og miljø: Merforbruk 3,7 mill. kr.  
  • Kommunikasjon, kultur og næring: Mindreforbruk 0,9 mill. kr.  
  • Stab og støtte: Mindreforbruk 0,1 mill. kr.   
  • Fellesområdet: Mindreforbruk 2,1 mill. kr.   
  • Selvfinansierende tjenester: Merforbruk 2,1 mill. kr.  
  • Kirke: Balanse  
  • Finansområdet: Merinntekter: 31 mill. kr.