Barn og rom

Mål med prosjektet

"Økt bevissthet om barn og rom i en flerkulturell barnehage"

Samarbeid med universitetet i Agder

Barnehagen deltar i det flerfaglig praksisnettverket «Barn og rom» ved Universitetet i Agder (UiA) og har fått prosjektmidler fra universitetet og fra Fylkesmannen i Aust- Agder.

Prosjektet startet opp i august 2015 og fortsetter ut barnehageåret.

Målgruppe

Målgruppen er alle ansatte i Storgaten barnehage.

Erfaringene vil også bli brukt til felles refleksjon i nettverk ”Barn og rom” og til refleksjon med barnehagelærerstudenter i praksis i barnehagen vår.

Om barnehagen og tidligere prosjekter

Barnehagen har god erfaring med å jobbe med prosjekter. Det utvikler barnehagen som en lærende organisasjon.

Storgaten barnehage er en flerkulturell barnehage som holder hus i et verneverdig bygg midt i byen. Barnehagen har gjennomført tre prosjekter med utgangspunkt i barns lek:

flerkulturelt perspektiv, vennskap, språk og voksenrollen.

Om prosjektet

Vi ønsker å se på barnehagens rom ut fra nettverkets flerfaglige fokus på barn og rom. Det vil også være en naturlig forlengelse av tidligere prosjekter i et utvidet og flerfaglig perspektiv.

100 % barnehagedekning gir kommuner og barnehageeiere et enormt ansvar for å påse at den oppvoksende generasjon får en god barndom. Det viser seg at et byggs kvaliteter har stor innflytelse på hvordan barn og ansatte opplever en barnehagehverdag. Dette prosjektets ønske er å bidra fra praksisfeltet med erfaringer.

De ulike kompetansene og innfallsvinklene som forskere og pedagoger i nettverket representerer, har utviklet en bevissthet om at det skapes gode rom for trivsel, samspill, lek, læring og helse i både nye og gamle bygg.

I 2010 ble det første tverrfaglige, nasjonale forskningsnettverket ”Barn og rom” etablert, der forskning skjer i de ulike kommunene i samarbeid med de universiteter og høyskoler som er med. Forskning på rom og materialitet tar utgangspunkt i hele barnehagemiljøet. Det er et ganske nytt felt som vekker interesse. Ved Universitetet i Agder er det etablert et lokalt forskernettverk som er en del av det nasjonale, der fire institutt er representert: Institutt for visuelle og sceniske fag, institutt for folkehelse, idrett og ernæring, institutt for sosiologi og sosialt arbeid og institutt for pedagogikk. Her har det vært gjort forskning på steder i lokalmiljøets betydning, hvordan naturlekeplasser fremmer helt annen lek enn bygde lekeplasser og hvordan ulike rom gjennom sin innredning og materiell har innforståtte og tydelige eller utydelige regler som setter rammer for barns lek og ansattes utfoldelse.

Som pedagoger må vi bli mer oppmerksomme på steder, rom og utvalg av ting som er i barnehagens inne- og utemiljø sett i forhold til lek, læring og danning. Det krever en bevisst pedagogisk ledelse i samarbeid med hele barnehagens personale.

I tråd med nettverkets målsettinger, vil vi i barnehagen utvikle vår bevissthet om hvordan rommenes innredning er, og hvordan ansattes og barns bruk av rommene er med på å fremme ulike danningsprosesser. Danning kan forstås som barnets møte med den kulturen hun\han er en del av, der tingene formidler en stor del av vår kultur og vår forståelse av hva barn skal gjøre. Ferdigleker i mengder kan støtte opp om en forbrukskultur, eller et læringssyn der nysgjerrighet og undersøkelser ikke blir vektlagt. Rom kan virke både regulerende, fremmedgjørende og tillitsskapende. Bygg kan fremme felleskap, kaos, usikkerhet eller trivsel. Alt dette virker inn på barnet og de ansattes væremåter i rommene, noe vi ønsker å være spesielt oppmerksomme på i en flerkulturell hverdag.

Prosjektet har følgende mål

 • Gjøre de pedagogiske lederne bevisst i hvordan vi kan utvikle gode rom for lek, læring og danning i en flerkulturell barnehage.
 • Skape en felles forståelse og ny kunnskap i hele personalet.
 • Skape rom og lekematriell som bidrar til mangfold og inkludering.
 • Undersøke i hvilken grad rommene og materiell kan stimulere til forskjellig lek og allsidige erfaringer for alle barn på tvers av kjønn og kulturer og gjøre endringer ut fra dette
 • Bidra med erfaringene i ”Barn og rom” nettverket.

Fremgangsmåte og metoder

 • Oppstartskurs og refleksjon med forsker fra nettverket.
 • Idemyldring på avdelingene og på felles møter.
 • Utforske hva endringer i innemiljøet gjør med betingelsene for lek, læring og danning.
 • Dokumentasjon gjennom foto og film og bruk av praksisfortellinger til felles refleksjon på alle personalmøter.
 • Oppfølging og veiledning med forsker fra nettverket på to personalmøter.
 • Seminar med forskere fra nettverket for personalet i Storgaten barnehage og evt ansatte fra andre barnehager.
 • Delta på konferanse arrangert av Nasjonalt nettverk for barn og rom i Trondheim i november med barnehagens 2 nettverksrepresentanter.

Faglig kvalitetssikring

 • Det er nedsatt en prosjektledelse i barnehagen ledet av styrer.
 • Prosjektledelsen har ansvar for oppfølging i nettverk ”Barn og rom”.
 • Faglig veiledning underveis og på møter av forskere i nettverket.
 • Skriftlig dokumentasjon underveis og endelig rapport.

Formidling av resultater

 • I nettverket ”Barn og rom”.
 • Til bruk av nettverket i større faglige samlinger.
 • Til kollegaer i Grimstad.
 • Rapport til Fylkesmannen