Fritak fra aktiviteter i opplæringen

Elever får fritak fra undervisning dersom de foresatte eller elevene selv opplever at den innebærer å utøve en annen religion eller et annet livssyn enn sitt eget. Foresatte må sende skriftlig melding til skolen.

Hvem kan få fritak

Foreldre og foresatte må sende en skriftlig melding til skolen om hvilke aktiviteter de ønsker at barnet skal ha fritak for. Elever over 15 år kan selv gi skriftlig beskjed til skolen uten samtykke fra de foresatte.

Det er ikke nødvendig å oppgi grunn når du ber om fritak.

Fritaket gjelder ikke kunnskapsinnholdet i fagene, og da heller ikke i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Elever som blir fritatt får dermed samme kunnskap som medelevene, men på en annen måte.

Fritaksretten gjelder alle fag. Skolen skal årlig informere elevene og foresatte om reglene for fritak og innholdet i opplæringen.

Lover og retningslinjer

Lover 

Retningslinjer