Trinn 8 - Boliger med fellesfunksjoner

Trinn 8 i innsatstrappen handler om nye boformer, samlokaliserte boliger med mulighet for oppsøkende tjenester.

Innbyggere i Grimstad har tilgang til ulike boformer, tilpasset egne behov – nå og med tanke på framtiden. Når alder eller funksjonsevne skaper behov for oppsøkende tjenester og mer tilrettelegging, kan de flytte til boliger med fellesfunksjoner som gjør det mulig å fortsatt mestre hverdagen og leve selvstendig i eget hjem.

Grimstad kommune:

 • samarbeider med private aktører om utvikling av nye løsninger og nye boformer (både eie og leie), som fremmer fysisk og sosial aktivitet – både inne og ute. Boligene har nærhet til andre kommunale tjenester som legekontor, fysioterapeut og servicetilbud
 • legger til rette for samlokaliserte boliger med velferdsteknologiske løsninger og fellesfunksjoner som gir trygghet og stimulerer til sosiale fellesskap og kulturelle aktiviteter, med lav grad av bistand.
 • tilbyr oppsøkende helsehjelp med forutsigbar responstid.

Råd og veiledning

Nye boformer for fremtiden

 • Bomiljø med sosiale- og kulturelle funksjoner ute og inne
 • Privat utbygging i dialog med kommunen
 • Boliger for eldre med velferdsteknologi og husvert, bygd av private
 • Samlokaliserte boliger, bokollektiv og plussboliger
 • Boformer for mennesker med funksjonsnedsettelser (også kognitive)
 • Prosjekter knyttet til planer for klima og miljø
 • Prosjekter knyttet til knutepunktstrategi, areal og transportplan, utvikling av bydelssenter

Digitale og tekniske løsninger

 • Digitalt tilsyn
 • Smarte hjem