Arrangementsveileder - brannsikkerhet

Melding til brannvesenet må inneholde en systematisk plan for internkontrollsystem som skal ivareta helse, miljø og sikkerhet ved arrangementet.

En forutsetning i forhold til festivaler/arrangementer er at det uarbeides en brannstrategi som inneholder en brannteknisk beskrivelse over hvordan arrangementet er tenkt ivaretatt. Denne skal i god tid før arrangementet sendes brannvesenet og finnes tilfredstillende.

Som et minimum må punktene under utdypes i brannstrategien:

  • egnet slokkeutstyr
  • brannvannsuttak
  • rømning
  • vakter
  • ansvarsfordeling (i forhold til varsling
  • slokking og evakuering
  • adkomst for brannvesen
  • søppelhåndtering
  • spesielle risikoområder (frityr, store folkemengder m.v)