Retningslinjer for driftstilskudd til lag og foreninger

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre det frivillige kulturlivet og tilrettelegge for et stort mangfold av aktiviteter.
Barne- og ungdomsarbeid prioriteres framfor aktiviteter for voksne
 

Berettiget til driftstilskudd

Alle lokale lag og foreninger som driver idretts-, kultur- og organisasjonsarbeid i Grimstad kommune, kan etter søknad få tilskudd innenfor rammen av vedtatt budsjett.
 
Organisasjonen må ha eksistert i minst ett år for å kunne få støtte. Den må ha valgt styre, årsmelding og godkjent revidert regnskap.
 
Det stilles krav om at det holdes minst 15 aktivitetssamlinger (styre- og medlemsmøter, samt åpne aktiviteter) pr. år, og at det er minst 15 betalende, aktive medlemmer bosatt i Grimstad.
 
For at organisasjonen skal få tilskudd, må hvert medlem betale en årskontingent på minst kr. 100,-.
 
Det gis vanligvis ikke tilskudd for medlemmer etter fylte 20 år, eller for medlemmer som ikke er bosatt i Grimstad kommune. Som medlem regnes aktiv i organisasjonen som utøver, deltaker eller leder.
 
Dersom et medlem deltar i flere av foreningens aktiviteter, skal vedkommende kun telle som ett medlem.
 

Unntak/ikke berettiget til støtte:

  • Organisasjoner som arbeider for å fremme medlemmenes medisinske, økonomiske og yrkesfaglige interesser.
  • Kommersielle klubber, diskotek og liknende.
  • Bedriftsidrettslag og organisasjoner med lukket medlemskap.
  • Politiske partier og aksjoner.
  • Regionale og nasjonale organisasjoner (dersom de ikke driver aktivitet som en lokal organisasjon i Grimstad)

Om søknaden

Søknadsfristen er 31. mars i tildelingsåret, og skal fremmes på eget skjema av hovedstyret i foreningen.
 
Vedlegg som skal følge søknaden
  • revidert regnskap
  • årsmelding
  • budsjett
  • medlemsliste over aktive (med medlemmenes fødselsår og postnummer).
Tilskuddet utbetales så snart som mulig, senest innen utgangen av mai.
 

Klage på vedtak

Vedtak kan påklages innen 3 uker etter underretning. Klagen rettes til den instans som har fattet vedtaket.

Kontaktinfo

Kontaktperson
Karin Glomsaker
Enhetsleder kulturtjenesten
Telefon 37 25 04 82