Priser for plan- og byggesaker

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Alminnelige bestemmelser

Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 og forurensningsloven (forurl.) § 52a, jfr. forurensingsforskriften §11-4.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg; rene boligbygg og alle andre typer bygg. Behandlingsgebyret skal dekke kommunens samlede kostnader til plan- og byggesaksbehandling.

§ 1 Generelt

1.1 Gebyret innbefatter

Behandlingsgebyret skal dekke enhetens samlede utgifter etter selvkostprinsippet. Herunder kostnader til saksbehandling av plan- og byggesaker. Videre omfattes også dele- og utslippssaker, forberedelser til politisk behandling, oppfølgning av klagesaker, kundeveiledning/førstelinjetjeneste, tilsyn og ulovlighetsoppfølgning, samt føring av B-delen i matrikkelen. Behandlingsgebyret skal også dekke enhetens andel til støttefunksjoner.

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

1.2 Fakturering

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter.

For byggesaker

Dersom en søknader returneres/henlegges ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes ikke gebyr.

For saker der det er påbegynt saksbehandling, og som senere trekkes av søker/tiltakshaver, betales 50 % gebyr.

Gebyret faktureres på det tidspunkt det fattes et vedtak, for eksempel ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

For plansaker

Grunngebyr blir fakturert før politisk behandling. Arealgebyr blir fakturert etter endelig politisk vedtak.

1.3 Kombinerte bygg

Består bygningen av delvis bolig og delvis næring e.l, beregnes gebyret etter de enkelte delene.

1.3 Kombinerte bygg

Består bygningen av delvis bolig og delvis næring e.l, beregnes gebyret etter de enkelte delene.

1.4 Endret gebyr

I særlige tilfeller, der regulativets standardiserte satser medfører et uforholdsmessig høyt/lavt gebyr, kan rådmannen redusere/øke gebyret.

1.5 Endret gebyr

Alle utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandling skal dekkes av tiltakshaver uavhengig av når disse utføres (f.eks. støyvurderinger, undersøkelser av forurensning ol).
Alle utgifter til arkeologiske undersøkelser skal dekkes av tiltakshaver, uavhengig av når undersøkelsene gjennomføres.

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning ihht. medgåtte utgifter (jfr. pbl kap. 24)

1.6 Tilsyn (pbl. kap. 25)

Av de totale gebyrinntektene fastsettes andelen som innkreves for tilsyn til 10%.
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn, kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver.

1.7 Klageadgang

Fylkesmannen er klageinstans etter forvaltningsloven (fvl.) § 28. Gebyrregulativet er en forskrift, og kan ikke påklages.

1.8 Gyldighet

Regulativet gjelder fra dato for vedtakelse.

1.9 Endring i satsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år justeres i overensstemmelse med konsumprisindeksen.

§ 2 Byggesaker

Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2024
Type tiltak Pris
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 29 000
Enebolig m/sekundær boenhet 37 000
Rekkehus, kjedehus, tomanns-boliger, leilighetsbygg med mer - per boenhet (boenheter i samme bygg):
- For første boenhet 29 000
- For boenhet nr 2 til og med nr 5 9 000
- For boenhet nr 6 til og med nr 10 6 000
- For boenheter fra og med nr 11 5 000
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal større enn 50 kvm. 9 800
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal mindre enn 50 kvm. 7 000

Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2024
Type tiltak Pris
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv). Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging.
For de første 100 m2 (bruksareal) 14 500
For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm. 150
For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 100
For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 25
Det regnes ikke gebyr for areal som overstiger 2000 kvm.
Reduksjonsfaktor:
For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40% fra og med 101 m2.

Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2024
Type tiltak Pris
Eks: Bruksendring*, riving, veier, parkering, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, innhenginger, fasadeendring, brygger, bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, skilt, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installsjoner, VA-anlegg. (* For ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med bruksendring, kommer gebyr for dette i tillegg.) 9 000
Svømmebasseng 12 0000

Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2024
Type tiltak Pris
Søknad om personlig ansvarsrett 6 090
Fravik fra TEK 10 000
Søknad om midlertidig brukstillatelse 4 000
Søknad om igangsettingstillatelse 4 000
Ferdigattest: Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettelser eller 2 år etter midligertidig brukstillatelser. 4 000
Delingssaker etter PBL 20-1, bokstav m:
- Fradeling av parsell der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplanen 5 000
(første parsell)
5 000
(fra og med andre parsell)
- Fradeling av parsell der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: 12 000
(første parsell)
4 000
(fra og med andre parsell)

Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2024
Type tiltak Pris
Søknad om dispensasjon 15 000
For byggetiltak med (BYA) bebygd areal mindre enn 50 m2, på bebygde eiendommer utenom 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag, gis gebyrfritak på dispensasjonssøknad fra LNF-formålet og fra plankrav i kommuneplanen avsatt til utbyggingsområder
Tillegg for søknader om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag 16 000

Alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4b

Priser fra 1/1-2024
Byggesaksgebyr - alminnelige landbruksbygg - tiltak etter PBL2008 § 20-3 og 20-4 bokstav b 2024
Type tiltak Pris
Alminnelige landbruksbygg under 1000 m2 som omsøkes etter PBL §20-4, bokstav b 10 000
Alminnelige landbruksbygg som omsøkes etter PLB20 19 000

Søknad om utslipp

Priser fra 1/1-2024
Utslipp - søknad om utslipp 2024
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 8000
- over 10 pe 16000
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 9000

Avslag

Det beregnes fullt behandlingsgebyr uavhengig om søknad godkjennes eller avslås.

Fritak 

Gapahuk

Gebyr fritas i kommunens LNF-område når tiltakshaver er ideell organisasjon (nonprofit) og hvor gapahuken oppføres for allmenhetens bruk. En gapahuk etter denne bestemmelsen er et byggverk av kun trematerialer og kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Gebyrfritaket gjelder gapahuker til og med 20 m2 med maksimal konstruksjonshøyde på 2,5 meter.

§ 3 Plansaker

Gebyret gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygninglovens  § 12, og er delt i et grunngebyr og et arealgebyr.

Gebyr for oppstartsmøte

Priser fra 1/1-2024
Plan - oppstartmøte 2024
Type tiltak Pris
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet er i samsvar med overordnet plan 12 500
Gebyr for oppstartsmøte hvor planinitiativet ikke er i samsvar med overordnet plan 25 000
Planinitiativ der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål, jf. PBL § 12-8 første og andre ledd. 35 000

​​Gebyr for oppstartsmøte faktureres etter at oppstartsmøte er gjennomført.

Grunngebyr

Priser fra 1/1-2024
Plan - behandlingsgebyr - grunngebyr 2024
Grunngebyr Pris
Det betales for å bringe et forslag til plan/planendring fram til 1. gangs behandling. 100 000
For planer med krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, betales det et tilleggsgebyr 70 000
For planer med krav om konsekvensutredning, men ikke ha planprogram eller melding, tillegg 35 000

Arealgebyr

Priser fra 1/1-2024
Plan - behandlingsgebyr - arealgebyr 2024
Type tiltak Pris
Arealgebyret utgjør summen av punkt a) og b), med følgende begrensning oppad og nedad:
- minimun arealgebyr 60 000
- maksimum arealgebyr 400 000
a) Det beregnes et arealgebyr per dekar for de arealene som foreslås regulert til nye byggeformål, jfr. pbl § 12-5 nr 1 6000
b) Det beregnes et arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (BRA) for de arealene som foreslås til nye utbyggingsområder. 9

Behandlingsgebyr faktureres ved 1. gangsbehandling uavhengig om planen går videre eller stopper opp.
Arealgebyret beregnes ut fra vedtatt plan.

Endringer av reguleringsplan

For endringer av reguleringsplaner etter pbl § 12-14, andre avsnitt, betales 1/6 gebyr (av grunngebyr og arealgebyr).

§ 4 Forurensning

Søknad om utslipp

Priser fra 1/1-2024
Utslipp - søknad om utslipp 2024
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 8000
- over 10 pe 16000
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 9000