Priser for plan- og byggesaker

Prisene for plan- og byggesaker vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Alminnelige bestemmelser

Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 og forurensningsloven (forurl.) § 52a, jfr. forurensingsforskriften §11-4.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg; rene boligbygg og alle andre typer bygg. Behandlingsgebyret skal dekke kommunens samlede kostnader til plan- og byggesaksbehandling.

§ 1 Generelt

1.1 Gebyret innbefatter

Behandlingsgebyret skal dekke enhetens samlede utgifter etter selvkostprinsippet. Herunder kostnader til saksbehandling av plan- og byggesaker. Videre omfattes også dele- og utslippssaker, forberedelser til politisk behandling, oppfølgning av klagesaker, kundeveiledning/førstelinjetjeneste, tilsyn og ulovlighetsoppfølgning, samt føring av B-delen i matrikkelen. Behandlingsgebyret skal også dekke enhetens andel til støttefunksjoner.

Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

1.2 Fakturering

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr samt forsinkelsesrenter.

For byggesaker

Dersom en søknader returneres/henlegges ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, beregnes ikke gebyr.

For saker der det er påbegynt saksbehandling, og som senere trekkes av søker/tiltakshaver, betales 50 % gebyr.

Gebyret faktureres på det tidspunkt det fattes et vedtak, for eksempel ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

For plansaker

Grunngebyr blir fakturert før politisk behandling. Arealgebyr blir fakturert etter endelig politisk vedtak.

1.3 Kombinerte bygg

Består bygningen av delvis bolig og delvis næring e.l, beregnes gebyret etter de enkelte delene.

1.3 Kombinerte bygg

Består bygningen av delvis bolig og delvis næring e.l, beregnes gebyret etter de enkelte delene.

1.4 Endret gebyr

I særlige tilfeller, der regulativets standardiserte satser medfører et uforholdsmessig høyt/lavt gebyr, kan rådmannen redusere/øke gebyret.

1.5 Endret gebyr

Alle utgifter til nødvendig fagkyndig bistand i planbehandling skal dekkes av tiltakshaver uavhengig av når disse utføres (f.eks. støyvurderinger, undersøkelser av forurensning ol).
Alle utgifter til arkeologiske undersøkelser skal dekkes av tiltakshaver, uavhengig av når undersøkelsene gjennomføres.

Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning ihht. medgåtte utgifter (jfr. pbl kap. 24)

1.6 Tilsyn (pbl. kap. 25)

Av de totale gebyrinntektene fastsettes andelen som innkreves for tilsyn til 10%.
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn, kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver.

1.7 Klageadgang

Fylkesmannen er klageinstans etter forvaltningsloven (fvl.) § 28. Gebyrregulativet er en forskrift, og kan ikke påklages.

1.8 Gyldighet

Regulativet gjelder fra dato for vedtakelse.

1.9 Endring i satsene

Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak, skal gebyrsatsene pr. 1. januar hvert år justeres i overensstemmelse med konsumprisindeksen.

§ 2 Byggesaker

Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2019 Priser fra 1/1-2019
Byggesaksgebyr - Bygg m/boenheter - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2019
Type tiltak Pris
Enebolig (inkl. fritidsbolig/hytte) 18093,-
Enebolig m/sekundær boenhet 23947,-
Rekkehus, kjedehus, tomanns-boliger, leilighetsbygg med mer - per boenhet (boenheter i samme bygg):
- For første boenhet 18093,-
- For boenhet nr 2 til og med nr 5 5853,-
- For boenhet nr 6 til og med nr 10 3193,-
- For boenheter fra og med nr 11 2660,-
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal større enn 50 kvm. 7449,-
Tilbygg/påbygg/ombygging og annet med bruksareal mindre enn 50 kvm. 3724,-

 

Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2019 Priser fra 1/1-2019
Byggesaksgebyr - Andre typer bygg - Tiltak etter PBL § 20-1, bokstav a og b 2019
Type tiltak Pris
(Næring/industri/lager/garasjer/offentlig mv). Gjelder nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging.
For de første 100 m2 (bruksareal) 7449,-
For de neste 101 - 500 m2 (bruksareal) pr. kvm. 85,-
For de neste 501 – 1000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 52,-
For de neste 1001 – 2000 m2 (bruksareal) pr. kvm. 12,-
Det regnes ikke gebyr for areal som overstiger 2000 kvm.
Reduksjonsfaktor:
For lagerbygg (NS 3457 231-239) reduseres gebyret med 40% fra og med 101 m2.
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2019 Priser fra 1/1-2019
Byggesaksgebyr - Alle andre søknadspliktige tiltak etter PBL §20-1, jfr 20-3 og 20-4 2019
Type tiltak Pris
Eks: Bruksendring*, riving, veier, parkering, terrenginngrep, støttemurer, gjerder, innhenginger, fasadeendring, brygger, bassenger, fyllinger, støyskjermer, heis, piper, skilt, ventilasjonsanlegg og andre tekniske installsjoner, VA-anlegg. (* For ombygging/tilbygg/påbygg i forbindelse med bruksendring, kommer gebyr for dette i tillegg.) 3.724,-
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2018 Priser fra 1/1-2019
Byggesaksgebyr - Godkjenning av ansvarsrett, ferdigattest og delingssaker 2018
Type tiltak Pris
Søknad om personlig godkjenning 3.116,-
Ferdigattest: Utstedelse av ferdigattest 6 år etter igangsettelser eller 2 år etter midligertidig brukstillatelser. 3.725,-
Delingssaker etter PBL 20-1, bokstav m:
- Fradeling av parsell der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplanen 3.725,- (første parsell)
1.064,- (fra og med andre parsell)
- Fradeling av parsell der tomtedelingen ikke er fastsatt i reguleringsplan: 5.321- (første parsell)
1.064,- (fra og med andre parsell)
NB! Reduksjonsfaktoren gjelder kun ved parseller innenfor samme reguleringsplan.
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2019 Priser fra 1/1-2019
Byggesaksgebyr - Dispensasjonssøknad etter PBL §§ 19-2 og 19-3 2019
Type tiltak Pris
Søknad om dispensasjon 6.917,-
For byggetiltak med (BYA) bebygd areal mindre enn 50 m2, på bebygde eiendommer utenom 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag, gis gebyrfritak på dispensasjonssøknad fra LNF-formålet og fra plankrav i kommuneplanen avsatt til utbyggingsområder
Tillegg for søknader om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø, vann og vassdrag 6.917,-
Utslipp - søknad om utslipp 2019 Priser fra 1/1-2019
Utslipp - søknad om utslipp 2019
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 4.258
- over 10 pe 10.643
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 2.355

Avslag

Det beregnes fullt behandlingsgebyr uavhengig om søknad godkjennes eller avslås.

§ 3 Plansaker

Gebyret gjelder reguleringsplaner etter plan- og bygninglovens  § 12, og er delt i et grunngebyr og et arealgebyr.

Plan - behandlingsgebyr - grunngebyr 2019 Priser fra 1/1-2019
Plan - behandlingsgebyr - grunngebyr 2019
Grunngebyr Pris
Det betales for å bringe et forslag til plan/planendring fram til 1. gangs behandling. 79.824
For planer med krav om utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning, betales det et tilleggsgebyr 21.286
Plan - behandlingsgebyr - arealgebyr 2019 Prier fra 1/1-2019
Plan - behandlingsgebyr - arealgebyr 2019
Type tiltak Pris
Arealgebyret utgjør summen av punkt a) og b), med følgende begrensning oppad og nedad:
- minimun arealgebyr 24.479
- maksimum arealgebyr 303.331
a) Det beregnes et arealgebyr per dekar for de arealene som foreslås regulert til nye byggeformål, jfr. pbl § 12-5 nr 1 2.128
b) Det beregnes et arealgebyr per kvadratmeter bruksareal (BRA) for de arealene som foreslås til nye utbyggingsområder. 4,16

Endringer av reguleringsplan

For endringer av reguleringsplaner etter pbl § 12-14, andre avsnitt, betales 1/6 gebyr (av grunngebyr og arealgebyr).

§ 4 Forurensning

Utslipp - søknad om utslipp 2019 Priser fra 1/1-2019
Utslipp - søknad om utslipp 2019
Type tiltak Pris
Søknad om tillatelse til utslipp etter forurensningsforskriften § 12-5:
- til og med 10 pe 4.258
- over 10 pe 10.643
Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid etter forurensningsforskriften kap 2:
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan 2.355
Fant du det du lette etter?