Informasjon om tilsyn- og ulovlighetsoppfølging i byggesaker

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet, og skal følge opp lovens formål om bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Kommunen har en plikt til å føre tilsyn med byggesaker samsvarer med gitte tillatelser og bestemmelser, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Det foreligger ingen foreldelsesfrist for ulovligheter etter plan- og bygningsloven, og kommunen skal føre tilsyn når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

Tiltakshavers plikt til å sette seg inn i gjeldene bestemmelser

Er du som tiltakshaver eller ansvarlig søker i tvil om tiltaket er søknadspliktig anbefaler vi at du ta kontakt med Byggesaksavdelingen slik at vi kan gi deg veiledning.

Det er den enkelte tiltakshavers plikt som grunneier/tiltakshaver å sette seg inn i de bestemmelser som gjelder for sin eiendom. Dersom grunneier/tiltakshaver setter i gang tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven uten å søke på forhånd, er dette ulovlig og han/hun vil bli stående ansvarlig overfor bygningsmyndighetene for de ulovlige tiltakene.

Det er Byggesaksavdelingen som er den utøvende bygningsmyndighet i kommunen som gir tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Tillatelsene gis på grunnlag av søknad fra den enkelte tiltakshaver eller ansvarlig søker som vil ha et tiltak utført. Plan- og bygningsloven gir sammen med byggesaksforskriften utfyllende beskrivelse av hvilke tiltak som er søknadspliktig.

Ulike typer tilsyn

Byggeplasstilsyn

Ved et byggeplasstilsyn vil kommunen sjekke om utbygger følger tillatelsene og reglene i plan og bygningsloven på byggeplassen. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen.

Dokumenttilsyn

I et dokumenttilsyn vil kommunen be om at en benyttet byggeteknisk løsning blir dokumentert til å være i samsvar med plan og bygningsloven og forskriftene. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av profesjonelt foretak. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen.

Systemtilsyn

I et systemtilsyn vil kommunen be om at en profesjonell aktør som er involvert i en aktuell byggesak om å dokumentere at de har et system som sikrer at reglene i plan og bygningsloven og forskrifter blir fulgt.

Eiendomstilsyn

I slike tilsyn vil kommunen kontrollere om det er etablert tiltak eller aktivitet på eiendommen som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Slik foregår en ulovlighetsoppfølging

En ulovlighetsoppfølging vil som oftest foregå slik:

 • Byggesaksavdelingen er den som gir tillatelse til tiltak, og det er den som følger opp ulovligheter. Vi mottar mange tips om mulig ulovlige tiltak. Mulige ulovlige tiltak som oppdages kan meldes inn via vårt meldeskjema.

  Melde mulig ulovlig byggetiltak - Grimstad kommune
   
 • Etter at vi har mottatt en melding om et mulig ulovlig forhold, eller selv oppdager dette går kommunen gjennom den dokumentasjonen som foreligger på den aktuelle eiendommen i våre arkiver og systemer. Vi undersøker da om det foreligger søknad eller tillatelse til tiltaket som er meldt inn.  
   
 • Dersom vi ikke finner søknader eller tillatelser i våre systemer vil vi sende et brev til tiltakshaver hvor vi opplyser om at det er oppdaget et mulig ulovlig tiltak på eiendommen. Vi ber i brevet om en redegjørelse for forholdene, hva som konkret er gjort og hva status er.
   
 • Når du er bedt om å sende oss en redegjørelse, må den leveres kommunen skriftlig innen en nærmere angitt tidsfrist. På bakgrunn av det du skriver i redegjørelsen vil det bli vurdert videre fremdrift i saken. Vi kan for eksempel gå på befaring hvor vi også har med oss andre instanser som anses aktuelle.
   
 • Dersom tiltaket er ulovlig vil det bli sendt ut forhåndsvarsel hvor vi varsler om at det innen angitt tidsfrist vil bli gitt pålegg (f. eks. om retting/riving) og om tvangsmulkt dersom det ikke blir rettet/revet innen en nærmere angitt frist.
   
 • I forhåndsvarselet informeres det også om at tiltaket kan omsøkes i ettertid dersom det ligger innenfor bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden må da sendes inn før den angitte tidsfristen er gått ut. Dersom det viser seg at tiltaket ifølge lovverket kan omsøkes i ettertid vil saken bli behandlet som en vanlig "søknad om tiltak". Blir det gitt tillatelse til tiltaket vil også ulovlighetssaken bli sluttbehandlet.
   
 • Kan tiltaket ikke omsøkes i ettertid eller en ikke lykkes med å få de nødvendige tillatelser eller der hvor det foreligger alvorlige avvik sendes pålegg om retting og tvangsmulkt. Ved alvorlige avvik skal avviket rettes. Normalt vil et avvik rettes ved at en tilbakefører eller omsøker tiltaket i ettertid dersom nødvendige tillatelser mangler.
   
 • I alle saker kommunen gjennomfører tilsyn blir det laget en tilsynsrapport. Dersom tilsynet retter seg mot en profesjonell aktør vil Direktoratet for byggekvalitet få kopi av tilsynsrapporten dersom det er registrert alvorlige avvik. 

Ansvar i byggesaker

Det er tiltakshaver som har det hele og fulle ansvar overfor bygningsmyndighetene for at alle deler av tiltaket er i samsvar med de krav plan- og bygningslovgivningen setter til tiltaket. Tiltakshavers ansvar gjelder selv om han har videreført ansvar til et ansvarlig foretak. Bygningsmyndigheten kan alltid rette pålegg direkte til tiltakshaver, men der han har videreført ansvaret til et foretak vil som ofte bygningsmyndigheten rette sine pålegg mot disse. Dersom en tiltakshaver blir kjent med ulovlige forhold i tiltaket, har han plikt til å melde fra til kommunen.

«Melde mulig ulovlig byggetiltak»

Er du i tvil?

Du kan ringe til oss mandager, tirsdager eller torsdager mellom kl. 09-15. Du kan også sende oss en henvendelse med spørsmål til byggesaksenheten@grimstad.kommune.no.

Søknader og henvendelser om pågående saker skal alltid sendes til postmottak@grimstad.kommune.no. Du kan også booke en forhåndskonferanse med oss hvor vi gir veiledning.