Redusert betaling i skolefritidsordningen

Grimstad kommune har følgende ordninger for redusert betaling i SFO. Det er

  • redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 1. og 2. trinn
  • gratis kjernetid for 3. og 4. trinn
  • gratis SFO-plass for elever med særskilte behov 5. til 7. trinn

Du må selv søke om redusert betaling, og i sønaden må du legge ved dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Dersom du får innvilget redusert betaling, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt. Vedtaket vil være gyldig ut skoleåret.  Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Hva du skal betale for en plass i SFO er avhengig av husholdningens samlede inntekt, om barnet har korttids- eller langtidsplass, og hvilket klassetrinn barnet går på.

Husholdningens inntekt

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Får du støtte fra NAV, kvalifiseringstjenesten eller andre, kan du også søke dersom samlet årsinntekt er lavere enn gjeldende inntektsgrense.

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

Fra 1. januar 2021 er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling, i tillegg til gratis kjernetid for 1.–2. trinn. Redusert foreldrebetaling betyr at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt i husholdningen.

For å kunne søke om redusert foreldrebetaling, må husholdningens samlede årsinntekt ikke være høyere enn 550.917 kroner. Hvis husholdningen har en samlet årsinntekt under 450.000 kroner, vil det i tillegg gis fratrekk for gratis kjernetid opptil summen av en korttidsplass (2002) på det resterende beløpet.

Eksempel

Familien til Lisa søkt om redusert betaling, og har en samlet inntekt på kr 300.000. Lisa har en langtidsplass i SFO, og vil få fratrekk for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Regnestykket blir som følger:

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid SFO - eksempel
Type plass Sum
Langtidsplass 3 005
Redusert foreldrebetaling - 1369
Gratis kjernetid -1363
Sum å betale 0

Det må søkes på nytt hvert skoleår. 

Gratis kjernetid for 3. og 4. trinn

Gratis kjernetid videreføres for 3. og 4. trinn, og tilsvarer en korttidsplass på inntil 12 timer pr uke. Pris for en korttidsplass (2002) vil da trekkes fra på faktura, uavhengig av korttids- eller langtidsplass.

For å kunne søke om gratis kjernetid, må husholdningens samlede skattbare inntekt ikke være høyere enn 450.000 kroner.
Det må søkes hvert skoleår.

Når kan jeg søke?

  • Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Fra 1. mai kan du søke for neste skoleår.
  • Dersom du sender inn søknad i løpet av skoleåret, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Søknad

Du kan søke om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt Skole (innlogging med ID-porten). Du bør ha inntektsopplysninger (selvangivelse/skattemelding) klar på forhånd. Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Søk om redusert betaling for 1.-4. trinn

Klikk på Søknader når du har logget inn i Visma Flyt Skole:

Søknader - Klikk for stort bilde  

 


Søknaden vil bli behandlet ut fra klassetrinnet til ditt/dine barn.

For at søknaden din skal bli behandlet, må du sende inn disse dokumentene:

  • skattemelding (selvangivelse)
  • eventuelt lønnsslipp
  • skattbar trygd (eks. attføring, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger)

Dersom inntekten er vesentlig og varig endret i forhold til det som står i skattemeldingen, må det sendes inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker. Du vil få vedtaket tilsendt digitalt og i foresattappen.

Vedtaket kan opphøre og etterfaktureres hvis innsendte inntektsopplysninger ikke samsvarer med vurderingskriteriene.

Trenger du hjelp til søknaden?

Ta kontakt med skolen din for å få hjelp med søknad og vedlegg.

Klage

Du kan klage på vedtaket om beløpet på foreldrebetaling. Skriftlig søknad må sendes til kommunalsjef for oppvekstsektoren.