Redusert betaling i skolefritidsordningen

Grimstad kommune har to ordninger for redusert betaling i SFO;  inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Du må selv søke om redusert betaling, og det må legges ved dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt i søknaden. 

Hvis du får redusert betaling, vil dette gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt. Redusert betaling vil være gyldig ut skoleåret.  

Det må søkes på nytt for hvert skoleår. 

Hva du skal betale for en SFO-plass er avhengig av husholdningens samlede inntekt, og om barnet har korttids- eller langtidsplass.  

Husholdningens inntekt

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år, som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. 

Får du støtte fra NAV, kvalifiseringstjenesten eller andre, kan du også søke, dersom samlet årsinntekt er lavere enn gjeldende inntektsgrense. 

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget. 

Redusert foreldrebetaling 

Inntektsgradert foreldrebetaling betyr at du ikke skal betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt i husholdningen. 
For å få inntektsgradert foreldrebetaling, må husholdningens samlede årsinntekt være mindre enn 587 033 kroner.  

Hvis husholdningen har en samlet årsinntekt under 450.000 kroner, vil det i tillegg gis fratrekk for gratis kjernetid opptil summen av en korttidsplass, på det resterende beløpet. 

Eksempel

Familien til Lisa søkt om redusert betaling, og har en samlet inntekt på kr 300.000. Lisa har en langtidsplass i SFO, og vil få fratrekk for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Regnestykket blir som følger:

Redusert foreldrebetaling SFO - eksempel
Type plass Sum
Langtidsplass 3 202
Redusert foreldrebetaling - 1566
Gratis kjernetid -1636
Kost 299
Sum å betale 299

Det må søkes på nytt hvert skoleår. 

Når kan jeg søke?

Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan søkes for neste skoleår fra mai. 

For søknader i løpet av skoleåret, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknad med vedlegg er mottatt. 

Søknad

Du kan søke om redusert betaling via Visma Flyt Skole (innlogging med ID-porten). Du bør ha inntektsopplysninger (selvangivelse/skattemelding) klar på forhånd. Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen. 

Søk om redusert betaling for 1.-4. trinn

Klikk på Søknader når du har logget inn i Visma Flyt Skole:

 

Søknader - Klikk for stort bilde

  

 

 

 

For at søknaden din skal bli behandlet, må du sende inn disse dokumentene: 

  • skattemelding (selvangivelse) 
  • eventuelt lønnsslipp 
  • skattbar trygd (eks. attføring, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger) 

Dersom inntekten er vesentlig og varig endret i forhold til det som står i skattemeldingen, må det sendes inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker. Du vil få vedtaket tilsendt digitalt og i foresattappen. 

Vedtaket kan opphøre og etterfaktureres hvis innsendte inntektsopplysninger ikke samsvarer med vurderingskriteriene. 

Trenger du hjelp til søknaden?

Ta kontakt med skolen din for å få hjelp med søknad og vedlegg.

Klage

Du kan klage på vedtaket om beløpet på foreldrebetaling. Skriftlig søknad må sendes til kommunalsjef for oppvekstsektoren.