Vedtekter for FAU ved Fjære barneskole

Vedtatt i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 23.10.17

1. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldre, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldre på følgende måter:

  • Informasjon til foreldre via Visma eller tilsvarende informasjonsløsning.
  •  
  • Referat fra FAU møter legges på kommunens hjemmeside.

2. Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg

På vår skole velger vi FAU-representanter på følgende måte:

  • To representanter fra hvert trinn
  • Man velges inn i FAU for 2 år

3. Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU representantene velger leder, nestleder, kasserer og sekretær.
FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). Leder for FAU bør være den ene av representantene og nestleder den andre.
FAU velger en representant til KFU.

4. Møter

FAU har møter ca. 4-6 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever dette. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til andre medlemmer. Agenda skal være kjent for FAU-leder og resten av FAU.
Innkalling sendes på e-post til alle FAU representantene. Referat sendes web-ansvarlig i kommunen etter godkjenning, som legger det ut på skolens hjemmeside.
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er tilstede.

5. Oppgaver

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

  • Arbeide for at elevenes psykososiale og fysiske miljø blir best mulig.
  • Bygge godt miljø på skolen.

6. Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren.
FAU jobber for å finne finansiering av konkrete prosjekter.

7. Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikt. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.
Når taushetsbelagt info skal behandles, gis beskjed om dette på forhånd.
Taushetsplikten tas opp på 1. møte for hvert nye FAU. Det informeres om taushetsplikten og underskrives taushetserklæring. Skolen oppbevarer taushetserklæringen.

8. Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. FAU på vår skole møter konflikter på følgende måte:
Saksuenighet avgjøres ved avstemming med simpelt flertall. I de tilfeller der saker er uavgjort har leder dobbeltstemme.

9. Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltagelse på FAU-møter.
Rektor forlater FAU-møte hvis det er saker FAU ønsker å diskutere uten rektor tilstede, eller når rektor selv mener FAU bør behandle sak uten rektors tilstedeværelse.
Det henstilles til åpenhet rundt tema for saker som behandles uten rektor tilstede.

10. Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) ved at 2 representanter fra FAU stiller i SU og SMU.

11. Endring av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle forelder elektronisk om foretatte endringer.
Forslag til vedtektsendringer må legges ved innkalling til FAU møte. 2/3 av FAU må være tilstede for å behandle endringer av vedtektene.