Vedtekter for FAU ved Grimstad ungdomsskole

Vedtektene følger mal fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)  

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:

Det legges ut referat fra møtene på skolens læringsplattform Itslearning og Grimstad kommunes nettsider, og de blir arkivert i kommunens saks og arkivsystem, P360.

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

Vi velger FAU-representanter, en representant for hver klasse, på våren. Valgene skjer på foreldremøte for kommende års 8. trinn og representanter med vararepresentant velges for alle tre år. Halvparten av representantene velges for ett år (8. trinn) og halvparten for to år (8. og 9. trinn). I tillegg velges representanter for ett år (10. trinn) og to år (9. og 10. trinn). Rektor og tidligere FAU-leder sørger for informasjon til/opplæringen av nye tillitsvalgte under konstituerende møte og et møte mellom FAU-leder og rektor kort etter dette.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder. FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av representantene. FAU velger i tillegg to representanter til skolens medvirkningsgruppe som er definert gjennom felles møter for SU og SMU. FAU-representanter i Medvirkningsgruppa er FAU-leder og en representant fra hvert trinn.

Det velges, i tillegg til leder og nestleder, to personer, som utgjør styret i foreningen FAU Grimstad ungdomsskole. Av disse velges også en kasserer.

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper:
Vurderes av FAU.

§ 5 - Møter

FAU har møte ca. 1 gang pr måned. Møtefrekvens kan justeres i forhold til aktivitet. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør møtereferater på følgende måte: Referat legges ut på Grimstad kommunes nettsider. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

§ 6 – Oppgaver

FAU på vår skole har/kan jobbe med følgende oppgaver:
Læringsmiljø/elevens psykososiale miljø
Skolens økonomi
Skolens arealbehov
Arrangementer for elevene
Foreldremøter
Høringsuttalelser
Samarbeid med skolen om sider ved skoleutvikling
Skoleskyss
Trafikkforholdene rundt skolen og på skoleveien
Forskrift om ordensreglement

FAU er opprettet som forening i Brønnøysundregisteret, med org.nr 925 111 899.
Nytt styre i FAU må hvert år meldes Brønnøysundregisteret. Dette gjøres av FAU-leder etter konstituerende møte ved skolestart.

I samme forbindelse må personalia på bank-kontaktperson vedlikeholdes av FAU. Valgte bankforbindelse er pr 2020 DNB.

Bistand til dette gis av avtroppende leder/ nestleder.

§ 7 – Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren.

§ 8 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 9 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.

§ 10 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) på følgende måte: FAU møter med sine representanter i SU/SMU – Medvirkningsgruppa. Dette er også kontaktpunktet med Elevrådet som møter med elevrådsleder og en representant for hvert trinn. I Medvirkningsgruppa utveksles saker og resultater av saksbehandling legges fram.

§ 12 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.