Iverksetter strakstiltak for å bremse merforbruket

Kommunedirektør Magnus Mathisen sendte fredag ut en e-post til alle ansatte i kommunen, for å informere om at det iverksettes strakstiltak for å bremse medforbruket. 

I e-posten stod det følgende: Den økonomiske situasjonen i kommunen har blitt forverret gjennom vinteren og våren. Alle de tre store sektorene oppvekst, helse og omsorg og samfunn og miljø har årsprognoser på store merforbruk. Vi er derfor nødt til å iverksette strakstiltak for å bremse merforbruket i 2024.

Følgende tiltak blir iverksatt med umiddelbar virkning, gjeldende ut 2024:

 • Ansettelseskontroll
 • Innleiekontroll (inkl. vikarinnleie – 2 karensdager)
 • Overtidsstopp
 • Reise- og kursbegrensninger
 • Årsverk = 1.1.2023 

Dette vil innebære følgende:

 • Kraftig begrensning i ansettelser, også for vakante og midlertidige stillinger. Ansettelser må godkjennes av kommunedirektørens ledergruppe.
 • Sterk begrensning i bruk av vikarer. I utgangspunktet innkalles ikke vikarer før etter 2 dagers sykefravær. Hver sektor vil utarbeide nærmere retningslinjer. Nødvendig helsehjelp skal gis.
 • Det gis ikke overtid. Hver sektor vil utarbeide nærmere retningslinjer. Nødvendig helsehjelp skal gis.
 • Deltakelse på nye kurs må godkjennes av kommunedirektørens ledergruppe. Allerede påmeldte kurs gjennomføres.
 • Reiser til eksterne møter o.l. begrenses. Det oppfordres til at eksterne møter gjennomføres på teams. Reiser må godkjennes av nærmeste leder med budsjettansvar.
 • Antall årsverk reduseres til nivået fra 1.1.2023. Dette gjelder både faste, midlertidige og innleide årsverk. Unntak for eksternt fullfinansierte stillinger. Antall årsverk per avdeling, enhet, sektor og stab besluttes av kommunedirektørens ledergruppe.'

Negative konsekvenser

Tiltakene vil medføre negative konsekvenser for våre innbyggere, brukere og ansatte. Vi vil ikke kunne levere tjenester på like høyt nivå som i dag. I kortere perioder vil vi ikke kunne greie å overholde kravene til lovpålagte tjenester. Vi vil imidlertid prioritere sikkerhet og nødvendig helsehjelp.

Denne informasjonen er drøftet med de hovedtillitsvalgte og med kommunestyret. Kommunestyret stilte seg bak tiltakene, og støttet at tiltakene blir innført. Det setter jeg stor pris på, for det gjør det lettere for alle ansatte og ledere som vil stå i vanskelige situasjoner overfor brukere og innbyggere som ikke vil få like gode tjenester som før.

Jeg ber om forståelse og samarbeid om å gjennomføre disse tiltakene. Det er helt nødvendig for å kunne opprettholde kontroll over økonomien. Uten økonomisk kontroll vil vi ikke kunne utvikle tjenestene eller investere.