Nyheter
Publisert 05.12.2019

Mange opplever at eFaktura-avtalen de har med Grimstad kommune blir overstyrt. Dette skyldes en oppgradering bankene og Nets har gjort, der de har tilbudt i sin nye versjon «eFaktura 2.0». 

Publisert 02.12.2019

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 28.11.2019

Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfrist er 13. desember 2019.

Publisert 21.11.2019

Frivillighetsprisen er en ny pris i 2019. Prisen skal gis til en person bosatt i Grimstad, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for enkeltmennesker og samfunnet.

Publisert 27.11.2019

29. oktober 2019 la rådmann Tone Marie Nybø Solheim fram forslag til budsjett for 2020 og handlingsprogram for 2020-2023. Du finner budsjettdokumentene på nettsiden vår. 

Publisert 07.11.2019

Grimstad kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Publisert 09.10.2019

 

12-ukers kurs for personer med KOLS-grad I og II.
Kurset varer 2 timer pr gang, med undervisning og tilpasset fysisk aktivitet hver kursdag.
Responsen fra sist kurs var at dette er nyttig og gjør det lettere å leve med KOLS.

Publisert 08.10.2019

PMTO foreldregruppe holder kurs for foreldre med barn i alderen 3-12 år med målrettet veiledning i hvordan foreldre kan trene på alternative måter å møte barnet på.

Publisert 02.10.2019

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 30.09.2019

Grimstad kommune har et merforbruk på 28 mill. kroner i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av 2. tertial. Merforbruket gjelder i all hovedsak mer forbruk av lønn sammenliknet med hva budsjettet gir rom for. Lønn og sosiale utgifter utgjør 88% av merforbruket (24,7 mill. kroner).

Publisert 30.08.2019

For å sikre Grimstad kommune en bærekraftig økonomisk utvikling, samt handlingsrom for å møte fremtidige behov og ønsker, er det nedsatt arbeidsgrupper for hver sektor for å finne mulige innsparingstiltak.

Publisert 20.06.2019

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje/biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje/biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til miljørådgiver i Grimstad kommune.

 

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 06.06.2019

Vi gratulerer Grimstad musikkorps med årets kulturpris. De får prisen for sitt musikalske og entusiastiske bidrag til kommunens kulturliv. Musikantene i Grimstad Musikkorps sprer musikk og glede til alle i Grimstad. Det har korpset gjort siden 1886!

 

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.