Nyheter
Publisert 05.06.2020

I møte 22. juni 2020 skal kommunestyret i Grimstad skal oppnevne meddommere til Aust-Agder tingrett, jordskifteretten og Agder lagmannsrett.  Valget gjelder for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

Publisert 02.06.2020

Vannforbruket er nå steget så mye det det må innføres vanningsrestriksjoner fra i dag, 2. juni 2020. Vi ber alle respektere tidspunktene for vanning, slik at det blir nok vann til alle og for å kunne ha en god brannberedskap.

Publisert 30.05.2020

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner for jordbruksvanning. Vanning er heretter bare tillatt om natten mellom kl. 22 og 7.

Publisert 26.05.2020

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1. september,2020 men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet, 
som ofte har frist tidligere.

Publisert 18.05.2020

Petter N. Toldnæs er ansatt som kommunikasjonssjef i Grimstad kommune, og han begynner i stillingen i begynnelsen av juni. Toldnæs kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Innoventi i Arendal, og har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef i Stormberg i Kristiansand. Han har også bred erfaring med politiske prosesser på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og han har vært fast foreleser innenfor en rekke fag som klart språk, retorikk og kommunikasjon.

Publisert 13.05.2020

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter; forvaltning av gytebekker og næring.

Publisert 07.05.2020

Grimstad kommune skal gjennomføre flere vedlikeholdsprosjekter etter at det ble gitt en lokal tiltakspakke i forbindelse med koronasituasjonen. Vi søker etter lokale firmaer innenfor tømrerfaget, som vi kan be om tilbud ved anskaffelse av små og mellomstore prosjekter.

Publisert 27.03.2020

Informasjon som gjelder kommunale avgifter, eiendomsskatt og næringsvirksomhet. 

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 23.03.2020

Enhet psykisk helse og rus har opprettet en kontakttelefon og vi er tilgjengelige for en prat med deg som kanskje opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet.
Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen.Kontakttelefon 480 59 244 kl 9-15.

Publisert 03.03.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 30.08.2019

For å sikre Grimstad kommune en bærekraftig økonomisk utvikling, samt handlingsrom for å møte fremtidige behov og ønsker, er det nedsatt arbeidsgrupper for hver sektor for å finne mulige innsparingstiltak.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.