Nyheter
Publisert 16.10.2020

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Publisert 12.10.2020

Kriseledelsen har, med støtte fra formannskapet, besluttet å oppheve de lokale smittevernsforskriftene med umiddelbar virkning. Det er ikke noe i utviklingen den siste uken som tilsier at det er nødvendig å fortsette de lokale restriksjonene, som opprinnelig skulle vare til og med 14.10.2020.

Publisert 07.10.2020

En medarbeider ved korttidsavdelingen på Frivolltun har testet positivt for covid-19. Som en følge av dette har vi satt tre pasienter og ni ansatte i karantene.

Publisert 07.10.2020

Grimstad kommune har nå lagt til rette for nettbasert bestilling av koronatest, slik at innbyggere kan bestille tid selv.

Publisert 22.09.2020

Fra 23. september åpner Grimstad kommune egen teststasjon i kommunen. Testing har fram til nå vært utført på legevakten i Arendal. 

Publisert 17.09.2020

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2021 er 1. november 2020.

Publisert 10.08.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 07.08.2020

Da inviteres du til å delta i en forskningsstudie i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Du må være over 18 år for å delta. 

Publisert 05.08.2020

Grunnet økende smittepress skjerpes reglene for besøkende til sykehjemmene ved Frivolltun og Feviktun. Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter.

Publisert 05.08.2020

Sammen har vi så langt klart å hindre at noen har blitt smittet i Grimstad. Siden mange kommer tilbake fra ferie i inn- og utland i disse dager, så vil vi minne om reiserådene som gjelder for oss alle.

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 25.06.2020

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 24. juni 2020 offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder får 15 millioner for å utvikle felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

Publisert 13.05.2020

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter; forvaltning av gytebekker og næring.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 23.03.2020

Enhet psykisk helse og rus har opprettet en kontakttelefon og vi er tilgjengelige for en prat med deg som kanskje opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet.
Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen.Kontakttelefon 480 59 244 kl 9-15.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 30.08.2019

For å sikre Grimstad kommune en bærekraftig økonomisk utvikling, samt handlingsrom for å møte fremtidige behov og ønsker, er det nedsatt arbeidsgrupper for hver sektor for å finne mulige innsparingstiltak.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.