Informasjon om investeringsprosjektet Fjære skole

Styringsgruppa for investeringsprosjektet for Fjære skole har besluttet å avlyse den pågående anbudskonkurransen om totalentreprise.

Det er nye forhold som har kommet fram under konkurranseperioden som er årsaken til avlysningen. Dette omhandler usikkerhet om grunnforholdene og hva dette vil bety for byggeperioden fram til overtakelse.

Det vil bli gjennomført ny anbudskonkurranse så snart det er praktisk mulig. De nye forholdene og avlysningen vil kunne forlenge og forskyve byggeperioden for Fjære skole. Det vil imidlertid ikke påvirke framdriften i planleggingen av Holviga barneskole.

 

Avlysningstekst med detaljert begrunnelse:

«Vi viser til konkurranse 317795 - 2023/364 - Totalentreprise Fjære skole

KONKURRANSEPERIODEN

Anskaffelsen er over EØS terskelverdi og omfattes av LOV-2016-06-17-73 (anskaffelsesloven), og videre FOR-2016-08-12-974 (anskaffelsesforskriften), Del I og III. Kunngjøring ble gjennomført 23.03.2023 i EU, med følgende referanse 2023/S 062-184667 og tilsvarende i NO, med følgende referanse 2023-624504. Kunngjort tilbudsfrist 12.05.2023.

AVLYSNINGSBESLUTNING

Under henvisning til anskaffelsesforskriften, jf. § 25-4, 1. ledd, meddeles herved at konkurransen er avlyst som følge av at oppdragsgiver i konkurranseperioden er gjort kjent med nye forhold som skaper vesentlig usikkerhet omkring grunnforholdene.

Nærmere begrunnelse for avlysningsbeslutningen:

Oppdragsgiver har mottatt henvendelser knyttet til grunnforholdene som peker i retning av at det kan være påkrevet å gjennomføre en «forbelastning» av byggetomten. Perioden med forbelastning er foreløpig antydet å kunne være opptil 6 måneder. Slik forbelastning vil etter oppdragsgivers vurdering kunne være direkte til hinder for å gjennomføre kontrakten innen overtakelsestidspunktet 16.12.2024.

Det er også fremkommet usikkerhet om hvorvidt de usikre grunnforholdene kan være egnet til å påvirke omliggende konstruksjoner. Konkret gjelder dette spørsmål om grunnforhold og fundamentering av eksisterende skole på nord-vestsiden, herunder kunstgressbanen vest for planlagt skole. Oppdragsgiver har ikke ihende slik dokumentasjon og kan således ikke opplyse om forholdene uten å måtte gjøre nærmere undersøkelser.

Som følge av henvendelser i konkurransen, ble det senest 02.05.2023 foretatt en endringskunngjøring, ID 8930816, vedørende geotekniske forhold, der oppdragsgiver lastet opp dokumenter som omhandler ødometerforsøk og kornfordelingsforsøk. Oppdragsgiver har etter dette mottatt indikasjoner på at det ikke synes å være samsvar mellom ødometerforsøk og kornfordeling for konkrete borehull i nevnte dokumenter.

Oppdragsgiver har i konkurranseperioden begrensede tid og mulighet til å ettergå henvendelsene, men har likevel underveis forelagt problemstillingene overfor egen ekstern rådgiver. Slik vi er opplyst, den 02.05.2023, tilkjennegir vår eksterne rådgiver at det er enighet i at et lag i mellom 3-6 m har lite kapasitet i seg, og at det må påregnes setninger i dette området. Hvor mye setninger som kan forventes må det gjøres en beregning på i detaljprosjektet, før det kan vurderes nærmere. Rådgiver har også antydet at pålastning kan være den rimeligste løsningen, men samtidig lagt til at det kan finnes andre tidsbesparende løsninger. Ekstern rådgiver rundet av sine betraktninger med at det er vanskelig å si så mye mer uten å gjøre større beregninger.

Oppdragsgiver har etter en samlet vurdering konstatert at det synes å være oppstått så vidt stor usikkerhet knyttet til grunnforholdene at en ser seg nødt til å avlyse konkurransen.

INFORMASJON OM NY KONKURRANSE

Oppdragsgiver vil i medhold av anskaffelsesforskriften, jf. § 25-4, 2. ledd, meddele at det tas sikte på å gjennomføre ny konkurranse så snart det er praktisk mulig. Det bemerkes samtidig at oppdragsgiver tar med seg de innkomne henvendelsene i det videre arbeid.»