NAV

Enhetsleder Liv Flaten (konstituert)
Mobil: 954 11 422
E-post: liv.flaten@nav.no

NAV består av følgende avdelinger:

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Vår innsats skal bidra til at flere kommer i arbeid eller beholder arbeid. Vi skal bistå både enkeltindivid og virksomhet. NAV skal også bidra til et velfungerende arbeidsmarked. Vi har blant annet tiltak for økt arbeidsinkludering og integrering av utsatte grupper.

Markedsavdelingen ansvar

 • Rekruttering og bistand til arbeidsgivere
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Midlertidig bolig (nødbolig)
 • Gjeldsrådgivning
 • Oppfølging og tiltak til arbeidssøkere
 • Ungdomsteam - oppfølging og tiltak til ungdom under 30 år
 • Kommunale tiltak
 • Arbeidsmarkedstiltak

Oppfølgingsavdelingens ansvar

 • Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsavklaring
 • Utvidet oppfølging  (jobbspesialister)
 • Tiltak for enslige forsørgere
 • Arbeidsmarkedstiltak