NAV

Enhetsleder Øystein Fritzen
Mobil
 934 22 640
E-postOystein.Fritzen@nav.no

NAV består av følgende avdelinger:

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Vår innsats skal bidra til at flere kommer i arbeid eller beholder arbeid. Vi hjelper både enkeltindivid og virksomhet. Vi har blant annet tiltak for økt arbeidsinkludering og integrering. NAV skal også bidra til et velfungerende arbeidsmarked. 

Markedsavdelingen ansvar

 • Rekruttering og bistand til arbeidsgivere
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Midlertidig bolig (nødbolig)
 • Gjeldsrådgivning
 • Oppfølging og tiltak til arbeidssøkere
 • Ungdomsteam - oppfølging og tiltak til ungdom under 30 år
 • Kommunale tiltak
 • Arbeidsmarkedstiltak

Oppfølgingsavdelingens ansvar

 • Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsavklaring
 • Utvidet oppfølging  (jobbspesialister)
 • Tiltak for enslige forsørgere
 • Arbeidsmarkedstiltak