Kontrollutvalget

Møtedokumenter til kontrollutvalget

Vetaks har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Grimstad. Du vil derfor ikke finne møtedokumentene sammen med kommunens andre råd og utvalg.

Møtedokumenter finner du på nettsidene til Vetaks.

Møter i 2022

Torsdag 8. september, torsdag 27. oktober og torsdag 8. desember.
Møtene starter kl. 9.00 og holdes i kommunestyresalen. 

Digitale møter 2021

Tidligere møteprotokoller

Dersom du ønsker å se tidligere møteprotokoller, har vi lagt ut møteprotokoller fra og med 2012 til og med juni 2014.

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Kontrollutvalget skal sørge for tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Bestemmelsene  om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 23.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Medlemmer i kontrollutvalget

2019-2023

Kontrollutvalget - medlemmer
Medlemmer E-post
Arne August Larsen (AP) -leder Arne.August.Larsen@politiker.grimstad.no
Inger Theresie Nytræ (AP) inger.theresie.nytrae@politiker.grimstad.no
Tyra Felberg Valle (R) tyra.felberg.valle@politiker.grimstad.no
Odd Bjørn Ness (V) - nestleder odd.bjorn.ness@politiker.grimstad.no
Else Tranberg Gundersen (FrP) else.tranberg.gundersen@politiker.grimstad.no
Leif Løhaugen (SP) leif.lohaugen@politiker.grimstad.no
Tor Eriksen (H) tor.eriksen@politiker.grimstad.no


Varamedlemmer i kontrollutvalget

2019-2023

Kontrollutvlaget - varamedlemmer
Parti Varamedlemmer
Felles varaliste AP/SV/R: Elie Babale (SV)
Tore Wold (R)
Åse Mortensen (AP)
Kristoffer Gundersen (AP)
Varamedlemmer Venstre: Anne Mo Grimdalen
Per Våje
Malin Andrea Eriksen Briggs
Felles varaliste KrF/FrP/SP/H: Dagfinn Fløystad (KrF)
Lars Magne Tønnesøl (SP)
Tårån Haugstøl (FrP)
Hege B. Erlandsen (H)
Eli Skaiaa (KrF)

Kontaktinfo

Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 4
3833 BØ

E-post: postmottak@vetaks.no