Kontrollutvalget

Møtedokumenter til kontrollutvalget

Vetaks har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Grimstad. Du vil derfor ikke finne møtedokumentene sammen med kommunens andre råd og utvalg.

Møtedokumenter finner du på nettsidene til Vetaks.

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Kontrollutvalget skal sørge for tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Bestemmelsene  om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 23.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Medlemmer i kontrollutvalget

2023-2027

Kontrollutvalget 2023-2027
Navn Rolle Parti
Jostein Jacobsen Leder Ap
Kim Ytredal Nestleder R
Tyra Felberg Valle Medlem R
Astrid Stifoss-Hanssen Medlem SV
Baste Stenberg Rimestad Medlem H
Anneli Brannfjell Medlem FrP
Jørn Varhaug Medlem KrF
Felles varaliste Ap/SV/R/MDG
Inge Bergdal Varamedlem MDG
Eva Kari Sti Varamedlem Ap
Tore Wold Varamedlem R
Tom Lassen Varamedlem SV
Stefan Urke Varamedlem MDG
Brit Eskedal Varamedlem Ap
Aase Solvik-Nilssen Varamedlem Ap
Felles varaliste H/KrF/FrP/SP/V/INP
Marit Helene Mood Varamedlem H
Rolf Christian Ørnholt Varamedlem Sp
Anne Mo Grimdalen Varamedlem V
Torkel Stana Varamedlem H
Anne Karin Neset Varamedlem INP