Kontrollutvalget

Møtedokumenter til kontrollutvalget

Temark har sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Grimstad. Du vil derfor ikke finne møtedokumentene sammen med kommunens andre råd og utvalg.

Møtedokumenter finner du på nettsidene til Temark.

Møter i 2019

7. februar, 14. mars, 8. mai, 20. juni, 19. september, 17. oktober og 5. desember.
Møtene starter kl. 9.00.

Tidligere møteprotokoller

Dersom du ønsker å se tidligere møteprotokoller, har vi lagt ut møteprotokoller fra og med 2012 til og med juni 2014.

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar

Kontrollutvalget skal sørge for tilsyn med med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Bestemmelsene  om kontrollutvalget finnes i kommunelovens § 77.

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget - medlemmer
Kontrollutvalget - medlemmer
Medlemmer
Gunnar Topland (H), leder
Telefon 926 777 47
E-post: gunnar.topland@gmail.com
Tore Fredvig Erichsen - nestleder (FrP)
Hege Bjerke Erlandsen (H
Eli Skaiaa (KrF)
Jarle Christiansen (AP)


Varamedlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvlaget - varamedlemmer
Kontrollutvlaget - varamedlemmer
Varamedlemmer
Felles varamedlemmer for H/Frp:
Laci Hege Laszlo (FrP)
Torkel Stana (H)
Tårån Haugstøl (FrP)
Per Martin Strand (H)
Per Øyvind Erlandsen (H)
Felles varamedlemmer AP/KrF/V/SP:
Anne Mo Grimdalen (V
Anne Kari Mentzoni (AP)
Teodor Teistedal (KrF)
Lars Magne Tønnesøl (SP)

Kontaktinfo

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Hellandtunet,
Postboks 4
3833 BØ

E-post: postmottak@temark.no