Flyktningarbeidet i Grimstad

Mål for flyktningearbeidet i Grimstad kommune

Grimstad kommune ønsker å legger forholdene til rette for en naturlig og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtidig som vi vil styrke innvandrernes mulighet for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjøre dem økonomisk selvstendige.

Flyktningtjenesten skal bosette og integrere flyktninger lokalt. Kommunen tar imot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings–og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og etter kommunestyrevedtak.

Bosettingsarbeidet innebærer blant annet å skaffe egnede boliger til den enkelte flyktning eller flyktningfamilie, innkjøp av nødvendig utstyr og møbler, tilrettelegging for oppstart i barnehage, skole og voksenopplæring for å lære norsk, og annen veiledning og oppfølging. Kommunen mottar et tilskudd fra IMDi i en 5-års periode.

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte.  Flyktningbarn får støtte til svømming, fritidsaktiviteter og leksehjelp innenfor 5-års perioden, og målet er at alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Kommunen har et aktivt samarbeid med Røde Kors, Frivilligsentralen og andre frivillige organisasjoner.

Oppfølging av flyktninger i og utenfor Introduksjonsprogrammet.

I Grimstad kommune ligger ansvaret for introduksjonsordningen til NAV. 

Flyktningetjenesten har i samarbeid med NAV og voksenopplæringen ansvar for den individuelle oppfølging, støtte og veiledning av bosatte flyktninger.  Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet, deres familiemedlemmer, og flyktninger som ikke er deltakere i programmet. Oppfølgingsarbeidet gjelder i hovedsak i fem år etter bosettingen i kommunen.