Kretsgrenser og skolebytte

Kretsgrenser

En elev har rett til å gå på den skolen som man bostedmessig tilhører.
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmijøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. (Jfr. § 8-1 i Opplæringsloven)

I Grimstad kommune er det faste kretsgrenser. Dette betyr at skolene har faste områder som de rekrutterer elever fra. Hvis det skal gjøres endringer i kretsgrensene, er dette en sak som må behandles i kommunestyret.

Endrede kretsgrenser fra skoleåret 2021/2022

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022.

Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på. Hvis dette er aktuelt, må det søkes om å fortsette på gammel skole og rektor fatter enkeltvedtak. Et tilbud om å fortsette på gammel nærskole vil ikke inkludere gratis skoleskyss.

På kartet under finner du oversikt over kretsgrensene og skoler i den enkelte krets.

Bytte av skole

Foresatte kan søke om at eleven kan få gå på en annen skole enn den man etter kretsgrensene tilhører.

Det er enhetsleder/rektor på den skolen som eleven ønsker å gå på, som skal behandle søknad om å gå på en annen skole enn nærskolen. 

Søknad om å gå på annen skole enn nærskolen

Klage på avslag om bytte av skole

Klage på avslag om bytte av skole, sendes til sammen adresse som nevnt ovenfor. Skolen vil da se på saken på nytt. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, og ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Agder. 

For å se kartet i større format, kan du trykke på lenken under (fungerer ikke i Internet Explorer).
Se større kart