Redusert betaling i skolefritidsordningen

Grimstad kommune har to ordninger for redusert betaling i SFO;  inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Du må selv søke om redusert betaling. Det tas utgangspunkt i fjorårets skattemelding, Visma Flyt Skole henter informasjon automatisk fra skatteetaten.  

For søknader i løpet av skoleåret, vil vedtaket gjelde fra måneden etter at søknad er mottatt. Redusert betaling vil være gyldig ut skoleåret. 

Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan søkes for neste skoleår fra mai. 

Hva du skal betale for en SFO-plass er avhengig av husholdningens samlede inntekt, og om barnet har korttids- eller langtidsplass.  

Redusert foreldrebetaling 

Inntektsgradert foreldrebetaling betyr at du ikke skal betale mer enn 6 prosent av samlet skattbar inntekt i husholdningen.

For å få inntektsgradert foreldrebetaling, må husholdningens samlede årsinntekt være mindre enn 612 333 kroner.  

Hvis husholdningen har en samlet årsinntekt under 450 000 kroner, vil det i tillegg gis fratrekk for gratis kjernetid opptil summen av en korttidsplass, på det resterende beløpet. 

Eksempel

Familien til Lisa har søkt om redusert betaling, de har en samlet inntekt på 300 000 kroner. Lisa har en langtidsplass i SFO, og vil få fratrekk for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Regnestykket blir som følger:

Redusert foreldrebetaling SFO - eksempel
Type plass Sum
Langtidsplass 3 340
Redusert foreldrebetaling - 1704
Gratis kjernetid -1636
Kost 312
Sum å betale 312

Hvordan sende inn søknad? 

Du søker om redusert betaling via Visma Foresattportal (innlogging med ID-porten). Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen. 

Søk om redusert betaling for 1.-4. trinn

  • Logg inn med ID-porten
  • Klikk på søknader
  • Velg "søknad om redusert betaling"

Dersom inntekten er vesentlig og varig endret i forhold til det som står i skattemeldingen, må det sendes inn dokumentasjon på nåværende inntekt. Søknaden behandles fortløpende, og senest innen 3 uker. Du vil få vedtaket tilsendt digitalt og i foresatt-appen. 

Dersom husholdningens inntekt ikke lenger gir grunnlag for redusert betaling kan vedtaket opphøre og kan kreves tilbakebetalt.

Husholdningens inntekt

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år, som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. 

Får du støtte fra NAV, kvalifiseringstjenesten eller andre, kan du også søke, dersom samlet årsinntekt er lavere enn gjeldende inntektsgrense. 

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget. 

Trenger du hjelp til søknaden?

Ta kontakt med skolen din for å få hjelp med søknad og vedlegg.

Klage

Du kan klage på vedtaket om beløpet på foreldrebetaling. Skriftlig søknad må sendes til kommunalsjef for oppvekstsektoren.