Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

 Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet om skolefritidsordning (SFO) gjelder før og etter skoletid for alle elever fra 1. til og med 4. klasse, Elever med særskilte behov har tilbud om SFO til og med 7. trinn. 

 Søk, endre eller si opp plassen 

For å kunne benytte SFO, må det søkes om plass.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.
Dersom plassen sies opp etter 1. april, må du betale ut juni.

Du kan søke, endre eller si opp plassen via Visma Flyt Skole (innlogging med ID-porten).
Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Søk, endre eller si opp SFO-plass

 Hva koster det?

Det betales for 11 måneder per år.

Faktura for SFO-opphold sendes ut den 1. i hver måned, med forfall den 20. i samme måned. 

For barn som er med i SFO-ordningen, er ferie-SFO inkludert i prisen. 
Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder også for opphold i ferie-SFO.

Priser fra 1/1-2024
SFO-betaling 2024
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 2 226 +
kost 312
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
3 340 +
kost 312

Langemyr skole har ikke kostpenger.

 Gratis kjernetid for alle på 1. og 2. trinn

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. og 2 trinn. Denne ordningen er uavhengig av årsinntekt.

Dette betyr at alle elever på 1.  og 2. trinn automatisk vil få gratis SFO-opphold tilsvarende en korttidsplass. Kosten kommer i tillegg. 
Ordningen gjelder fra og med august 2023. 

Du trenger ikke søke om ordningen med gratis kjernetid, men du må søke om SFO-plass til barnet ditt som vanlig.

 Redusert foreldrebetaling for 1.-4. trinn

Grimstad kommune har redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav årsinntekt. 

Du kan søke om redusert foreldrebetaling hvis årsinntekten er lavere enn 612 333 kroner i året. Det kan i tillegg innvilges gratis kjernetid for 3.-4. trinn, hvis årsinntekten er lavere enn 450 000 kroner. Det tas utgangspunkt i fjorårets skattemelding, Visma Flyt Skole henter informasjon automatisk fra skatteetaten. 

For 1. og 2. trinn vil redusert foreldrebetaling eventuelt komme i tillegg til gratis kjernetid og vil være aktuelt for barn med langtidsplass.

Det må søkes om redusert betaling for hvert skoleår.

Les mer om ordningen med redusert foreldrebetaling

 Søskenmoderasjon

Det er 20 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og øvrige søsken. 

For å få fratrekk for søskenmoderasjon må faktura for alle barna sendes til  samme fakturamottaker.
Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. 

 Gratis SFO-opphold for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn

Les mer om ordningen 

 Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
Se oversikt over skolene i Grimstad

 Ferie-SFO

Ferie-SFO holdes på den enkelte skole.

Det sendes ut påmelding før hver ferie. Påmeldingen sendes i Visma Flyt skole. 
Alle barn som er med i SFO-ordningen har ferie-SFO inkludert i prisen. 

Påmelding til ferie-SFO

Det blir gitt informasjon om påmelding i god tid før neste skoleferie.

 • Høstferie 2023
  Utsendelse 22.08 – påminnelse 30.08 – søknadsfrist 03.09
 • Juleferie 2023
  Utsendelse 06.11 – påminnelse 16.11 – søknadsfrist 19.11
 • Vinterferie 2024
  Utsendelse 07.01 – påminnelse 17.01 – søknadsfrist 28.01
 • Påskeferie 2024
  Utsendelse 26.02 – påminnelse 07.03 – søknadsfrist 10.03
 • Inneklemt dag fredag 10. mai 2024
  Utsendelse 08.04 – påminnelse 10.04 – søknadsfrist 14.04
 • Sommerferie 2024 (juni og august)
  Utsendelse 06.05 – påminnelse 15.05 – søknadsfrist 19.05

 Åpningstider i SFO

SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl. 07.30–16.30, med følgende unntak:

 • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
 • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

SFO holder stengt i juli måned.

 Har du spørsmål om SFO ved en skole?

Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

 Vedtekter og rammeplan for SFO

Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 508 kB)  og rammeplan for SFO (PDF, 847 kB)  for gjelder fra 1. august 2019.

 Om SFO-ordningen?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

 Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.