Ressursteam mot mobbing

Ressursteamet mot mobbing skal være et sikkerhetsnett for barn, elever og foresatte i barnehager og skoler

Skolene og barnehagene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing skal gå til enheten, og det er deres oppgave å håndtere dem på en god måte i tråd med opplæringsloven kap 9A.

Ressursteamet (RT) mot mobbing skal hjelpe når de får melding om at rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført fram.

Ressursteamets formål

 • Ressursteamets oppgave er å hjelpe elever, foresatte, skoler og barnehager som opplever komplekse og alvorlige mobbesaker.
 • Ressursteamet skal kunne hjelpe elever og/eller foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de har krav på fra barnehagen eller skolen.

Ressursteamet mandat

 • RT skal hjelpe i saker men ikke ta over saker. Enhetens ansvar er å sørge for at sakene blir løst, og at det foreligger skriftlige rutiner med hensyn til å håndtere krenkende atferd i skoler og barnehager. (jmf Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø i Grimstad kommune). Kommunale og private barnehager må ha tilsvarende planer.
 • RT skal hjelpe elever, foresatte, skole og barnehage i de tilfellene hvor barnehagens og skolens ordinære rutiner for å forebygge og håndtere mobbing ikke har ført fram eller ikke er iverksatt.
 • RT skal koordinere arbeidet med de sakene som meldes inn. Barnehagen og skolen utfører det konkrete arbeidet. Barnehage og skole har plikt til å skrive referater og opprette sak i P360.
 • RT skal ha beslutningsmyndighet til å instruere tiltak og flytte ressurser/kompetanse internt i sektorene for å bistå i saken.

Hvem er med i ressursteamet?

 • Oppvekstsjef
 • To representanter fra stab oppvekst
 • Leder for PPT
 • En PPT-rådgiver
 • Fagleder helsesøster
 • En helsesøster
 • Følgende kan innkalles ved oppstart og behov:
  • kommunens jurist
  • Kommunens MOT-informatør/SLT- koordinator

Hvem kan kontakte ressursteamet?                                             

 • Barn/elever
 • Foresatte
 • Barnehager og skoler ved styrer eller rektor
 • Barnehager/skoler i samarbeid med elever og foresatte

Før man kontakter ressursteamet bør barnehagen eller skolen ved leder være gjort kjent med saken og hatt mulighet til å iverksette rutiner for å håndtere mobbing.

Hvordan kontakter du ressursteamet?

Du kan:

 • henvende deg til barnehagen eller skolen og be dem ta kontakt med teamet.
 • ringe kommunens sentralbord 37 25 03 00 og be om å bli satt over til en representant for Ressursteam mot mobbing.
 • hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med enheten, vil ressursteamet kontakte barnehagen eller skolen umiddelbart etter oppstartsamtalen med melder og hente informasjon som er relevant for saken.

Hva skjer når ressursteamet er kontaktet?

Ressursteamet får i stand en oppstartsamtale mellom melder og representanter fra teamet så snart som mulig og senest innen 5 virkedager. Det settes ikke et absolutt krav til hvor mange som må være tilstede for at ressursteamet skal være operativt. Tidsaspektet i en mobbesak er viktig, og derfor må ressursteamet kunne samles raskt uavhengig av om enkelte i teamet er forhindret fra å møte.

Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med enheten, vil ressursteamet kontakte leder umiddelbart etter oppstartsamtalen med melder og hente inn informasjon som er relevant for saken.

Ressursteamet kan i denne fasen pålegge barnehagen eller skolen tryggingstiltak som iverksettes med umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken.

Elever/foresatte kan ta med en bisitter på møtene.

Hvis saken meldes inn av barnehage eller skole i samarbeid med foresatte, vil ressursteamet be enheten om tilgang til saken i sak-/arkivsystemet (P360) i forkant av oppstartsamtalen.

På bakgrunn av den informasjonen som framkommer kan ressursteamet hjelpe med aktivitetsplan for å håndtere saken videre i samarbeid med barnehagen eller skolen samt elever og foresatte.

Ressursteamet kan være med på evalueringen av de iverksatte tiltakene så lenge de foresatte ønsker det og til situasjonen igjen oppleves som trygg.

Lenker til aktuelle temaer

Grimstad kommunes Plan og rutiner for elevenes psykososiale miljø ligger på nettsiden til kommunen:

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

En av ombudets kjerneoppgaver er å bidra til at den enkelte får sine rettigheter og interesser ivaretatt i møte med system og samfunn. Samtidig skal ombudet drive kvalitetsforbedring på alle områder der barn og unge oppholder seg. Oppvekstombudet har taushetsplikt, og er en selvstendig og uavhengig tjeneste og leverer årlig rapport til fylkestinget.

Les mer på nettsidene til Agder fylkeskommune