Fysisk aktivitet på Jappa skole

Prosjektet "Fysisk aktivitet og måltider i skolen" ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle modeller, der daglig fysisk aktivitet og gode rammer for sunne måltid er integrert i skolehverdagen. Modellene skal bidra til at helsemyndighetenes anbefalinger om 60 minutters daglig fysisk aktivitet og retningslinjene for skolemåltidet blir kjent.

Fysisk aktivitet og sunne måltider er sammen viktige komponenter i et helhetlig helseperspektiv i rammen av et godt læringsmiljø, og er et ledd i å følge opp Opplæringslovens §9a som skal sikre alle elevers rett til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Jappa skole har alle elevene på 6. og 7. trinn fysisk aktivitet 1 time pr. uke. Aktivitetene ledes av miljøarbeidere.