Leseopplæring

Et av satsingsområdene til skolen er at elevene skal utvikle ulike lesestrategier. Gjennom skolegangen skal de utvikle ulike strategier som de kan bruke når de skal lese og tilegne seg ny kunnskap. Utvikling av gode lesestrategier må integreres i alle fag, og alle lærere er leselærere.

Jappa skole følger leseplanen for Grimstad kommune. Den tar for seg fire komponenter i god leseopplæring.

Elevene skal utvikle:

  • gode språklige ferdigheter
  •  gode kodingsferdigheter
  •  bli strategiske lesere
  •  bli motiverte og engasjerte lesere.

Kommunens strategiplan for samarbeid om språkstimulering og leselyst ses i sammenheng med kommunens leseplan, og er en støtte til leseplanen.

Ifølge kunnskapsløftet er lesing en grunnleggende ferdighet som skal integreres i opplæringen i alle fag. Dette krever at alle lærere er leselærere, og at alle har ansvar for elevenes leseopplæring.

Tidlig innsats innebærer blant annet at vi har et system som legger til rette for at alle elever skal kunne lykkes i leseopplæringen. iMAL er en systematisk bokstavinnlæringsmetode som har en multisensorisk tilnærming. Dette gjør at bokstavene automatiseres raskere. Metoden bruker tre nivåer i innlæringsprosessen av bokstaver; lagring, gjenhenting og repetisjon/vedlikehold av innlærte bokstaver.

Å legge til rette for at elevene skal oppleve leselyst og leseglede er viktig for oss. Skolebiblioteket er pådriver for ulike lesestimuleringstiltak for alle trinn, og er inkludert i skolens planer.

 Les mer i Grimstad kommunes leseplan (PDF, 4 MB)