Startlån

Hva er startlån?

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har laget egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes.

Hvem kan søke om startlån?

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig.
Sjekk hvem som kan få startlån

Hva det kan gis lån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få startlån til:

  • hjelp til å bli boende i boligen du har
  • refinansiering av et dyrt lån
  • utbedring av bolig
  • tilpasning av bolig
  • nybygget bolig
  • toppfinansiering

Se mer informasjon på Husbankens nettsider.

Hvor mye kan jeg låne?

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du kan få startlån/tilskudd, og eventuelt hvor mye du kan låne.

Her er noen krav du må oppfylle for å få startlån:

  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
  • En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån.

Søker bør ha bodd og vært folkeregistrert i Grimstad kommune de siste 2 årene. Særlig tilknytning må oppgis i søknaden dersom søker ikke bor i Grimstad.

Slik søker du 

Fra 1. januar 2020 må du søke elektronisk

Søke startlån (Husbanken.no)

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut elektronisk søknad, be om hjelp av annen person som du kjenner godt.
Du kan også be om hjelp på boligkontoret

Forhåndsgodkjenning

Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at du vil få startlån, slik at du har tid til å finne en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. Forhåndsgodkjenningen har en gyldighet på tre måneder.

Størrelse på lånet – finansieringspakker

Startlån vil være en del av den totale lånerammen som gis i vedtaksbrevet. Den totale lånerammen skal dekke kjøpesummen og omkostninger ved kjøpet. Den skal dekke totale nybyggingskostnader ved nybygg, utbedringskostnader i henhold til kalkulerte kostnader ved utbedring, eller alle utgiftene til kreditorer ved refinansiering.

For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

I utgangspunktet er det Husbankens rentevilkår som gjelder for startlånet. Kommunen kan likevel legge til husbankrenta med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. I tillegg kan kommunen kreve inn gebyr for å dekke de faktiske utgiftene til forvaltning av lånet.

Sikkerhet for lånet

Det blir tatt pant i eiendommen. Hvilken prioritet panteretten skal ha er avhengig av hvilken finansieringspakke som velges. I noen tilfeller vil det i tillegg bli krevd annen type sikkerhet, som kausjon e.l.

Behandlingstiden

Saksbehandlingstiden vil være 3 uker dersom vi har mottatt en komplett søknad med alle nødvendige papirer.
I perioder der det er stor etterspørsel etter startlån, vil saksbehandlingstiden kunne bli lenger.
Saksbehandlingstiden kan også bli påvirket av hvor mye penger kommunen har fått tildelt til utlån.

Klageadgang

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån.

Klagen må være skriftlig og sendes til kommunens saksbehandler for startlån. Klagen behandles i kommunens klageorgan. Klagen må begrunnes og angi hvilket vedtak det klages over og hvilken endring som ønskes.
Klagefristen er tre uker fra du mottak brevet med vedtaket.

Lov

Se forskrift om startlån fra Husbanken