Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt har du tenkt på det?

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli rammet av demenssykdom.

Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning.

OBS: Fullmakten skal ikke sendes inn til Statsforvalteren.

Pass på formkravene

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt, og som er tilstede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift.

Du kan opprette en fremtidsfullmakt når du har fylt 18 år, og har evnen til å forstå hva fullmakten innebærer.

Framtidsfullmakten bør også dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av egen fri vilje og har evne til å forstå hva den innebærer. Påskriften bør inneholde opplysning om fødselsdatoen til vitnene og deres adresse.

Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Tenk derfor igjennom hva du ønsker skal skje i en slik situasjon.

Med fremtidsfullmakt vil du selv kunne bestemme at din ektefelle eller barna skal kunne fordele og få glede av dine verdier om du får demenssykdom og kommer på sykehjem.

Hvis fullmektigen selv blir forhindret, så er det hensiktsmessig å bestemme i fullmakten hvem som skal tre inn som ny fullmektig.

Den som er fullmektig kan kreve dekket nødvendige utgifter, og når det er rimelig også et «passende salær».

Fullmakten kan tilbakekalles – dersom fullmaktsgiveren har evnen til å forstå betydningen av hva han gjør.

Hvem kan være vitne?

Du kan ikke utpeke juridiske personer, som for eksempel et advokatfirma. Fullmektigen, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan heller ikke undertegne som vitne. På bakgrunn av alminnelige habilitetsbetraktninger bør det heller ikke velges vitner som kan ha en egeninteresse i at det opprettes en fremtidsfullmakt med det aktuelle innhold.

Det vil eksempelvis være tilfelle dersom et eller begge vitnene vil kunne motta gaver/arveforskudd etter fremtidsfullmakten.

Vil du vite mer om fremtidsfullmakt?

På nettsidene til Statsforvalteren.no finner du mer informasjon om fremtidsfullfakt, blant annet et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan utformes.