Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende en eller flere ganger i løpet av livet. Fordi vi står nær en som har en fysisk eller psykisk sykdom, en funksjonsnedsettelse, en rusavhengighet eller er i fengsel. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Du kan ha rollen som pårørende hele livet, mens andre er det bare i en kort periode. Det å være pårørende kan være givende, men også tyngende og vanskelig.

Grimstad kommune ønsker å være en pårørendevennlig kommune og har derfor på denne nettsiden samlet informasjon for deg som pårørende. Informasjon om hvor du kan søke hjelp i kommunen og i regi av andre aktører.

Informasjon til pårørende

Kriseteam

Les mer om kommunens kriseteam

Veileder til pårørende

Veileder til pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet)

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.
Les mer om fremtidsfullmakt

Pårørendeundersøkelse 

I november 2023 gjennomførte kommunen en spørreundersøkelse blant pårørende med tilknytning til enhet for habilitering, enhet for hjemmetjenester og rehabilitering, enhet for psykisk helse og rus og enhet for omsorgssentre. 903 spørreskjema ble sendt ut og det kom inn 271 svar.

Resultatene viser at det viktigste for de pårørende er å få tilgang på mer informasjon og å ha kjennskap til hvem de kan kontakte. De pårørende ønsker også kontakt med fagpersoner.  

Tiltak

Alle enheter har etablere arbeidsgrupper som utarbeider tiltak på bakgrunn av svarene fra pårørendeundersøkelsene.

Pårørendestrategi

Kommunens pårørendestrategi har blitt revidert etter undersøkelsen. Strategien har som mål at:

  • Pårørende skal oppleve å bli ivaretatt og involvert
  • Pårørende skal kjenne til tilbud
  • Ansatte skal kjenne til kommunens tilbud og kjenne til oppgaver og ansvar i møte med pårørende 

Pårørendestrategien har fire punkter:

  • Samarbeid og samskaping for å sikre at pårørende i alle aldersgrupper opplever seg ivaretatt
  • Gode rutiner for involvering og oppfølging av pårørende
  • Lett tilgjengelig informasjon til pårørende i ulike livssituasjoner
  • Kontinuerlig kompetanseheving til ansatte for å sikre at pårørende blir møtt på en god måte

Pårørendestrategien beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for hvert av de fire punktene. Vi håper pårørendestrategien vil bidra til å gi de pårørende mye av det de etterspør og har behov for.

Pårørendestrategi 2024-2027 (PDF, 311 kB) 

Aktuelle lover