Er du pårørende?

De fleste av oss er pårørende en eller flere ganger i løpet av livet. Fordi vi står nær en som har en fysisk eller psykisk sykdom, en funksjonsnedsettelse, en rusavhengighet eller er i fengsel. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Du kan ha rollen som pårørende hele livet, mens andre er det bare i en kort periode. Det å være pårørende kan være givende, men også tyngende og vanskelig.

Grimstad kommune ønsker å være en pårørendevennlig kommune og har derfor på denne nettsiden samlet informasjon for deg som pårørende. Informasjon om hvor du kan søke hjelp i kommunen og i regi av andre aktører.

Informasjon til deg som pårørende

Kriseteam

Les mer om kommunens kriseteam

Veileder til pårørende

Veileder til pårørende i helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet)

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.
Les mer om fremtidsfullmakt

Pårørendeundersøkelse 

Høsten 2020/ vinter 2021 gjennomførte fire enheter innenfor helse- og omsorgssektoren en pårørendeundersøkelse. 928 hovedpårørende, der en av deres nærmeste mottok helsetjenester, fikk da forespørsel om å svare på en pårørendeundersøkelse, enten digitalt eller på papir. Det ble mottatt 393 besvarelser. 

Det ble benyttet to ulike plattformer for å kunne kjøre pårørendeundersøkelsen: Bedre kommune som er en del av kommuneforlaget har tilgjengelig to undersøkelser som er blitt benyttet. Pårørendeundersøkelse for pårørende til beboer på institusjon og pårørende til personer med utviklingshemming. Spørsmålene her er knyttet opp mot helsetjenesten som bruker mottar fra kommunen.

Den andre plattformen som er blitt benyttet til å gjennomføre pårørendeundersøkelser er ved å bruke Pårørendealliansen sin nasjonale undersøkelse.  Pårørendealliansen er en paraplyorganisasjon for bruker- og pårørendeorganisasjoner i Norge. De gjennomfører jevnlige pårørendeundersøkelsen med utvalgte spørsmål for å kunne kartlegge hverdagen slik pårørende opplever den. Pårørendealliansen sin undersøkelse ble benyttet i enhet for psykisk helse og rus og enhet for hjemmetjenester og rehabilitering.

Det er besluttet å gjennomføre ny pårørendeundersøkelse i alle fire enheter i 2022/2023.

Rapport fra undersøkelsene ble presentert i politiske utvalg våren 2021. Enhetens bruker- og pårørendeutvalg har også fått resultatene.

Dette kom frem i undersøkelsen

42 prosent av de som ble spurt svarte på undersøkelsen. De som svarte er pårørende til mennesker som mottar følgende tjenester: Omsorgsbolig hjemmetjeneste, avlastning, langtidsopphold på institusjon, ruskonsulent, psykisk helsearbeider, fysioterapi, innsatsteam, bofellesskap, barnebolig, dagsenter, praktisk bistand, m.m.

Av de som svarte er 54% pårørende til foreldre, 18% til barn, 17% til ektefelle og 11% har en annen relasjon.

Tilbakemeldingene fra de pårørende viser at det som er viktig for dem er; avlastning, være til hjelp uten å bli syk selv, at vedkommende de er pårørende til får så god hjelp som mulig, at de som pårørende får noen korte eller lengre friminutt, og at de får nok informasjon om helsetilstanden til den de er pårørende til.

Undersøkelsen viser at de pårørende ønsker at; deres nærmeste følges opp systematisk, at pasient og pårørende har en fast kontaktperson i tjenesten å forholde seg til, møte fagperson for råd og veiledning og flere tilbud om avlastning for pårørende.

Tiltak

Alle enheter har etablert arbeidsgrupper som utarbeider tiltak på bakgrunn av svarene fra pårørendeundersøkelsene.

Pårørendeprosjektet satt i gang følgende tiltak med bakgrunn i svarene som kom frem:

  • Fokus på pårørendearbeid i daglig drift ved å tilby kompetanseheving til ansatte
  • Månedlige pårørendetreff i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner i kommunen og omegn. Dette tilbudet er foreløpig satt på pause.
  • To enheter innenfor helse og omsorg har tatt i bruk SMS-løsning for å kunne sende ikke-sensitiv informasjon til pårørende 
  • Informasjon til pårørende om tilbud og støtteordninger fra kommunen og andre. Informasjonen er lagt på nettsiden og i egen brosjyre

Planer

Aktuelle lover