Folkehelsearbeid

Folkehelseloven § 3 (2011) definerer folkehelsearbeid som: «Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen». Folkehelsearbeid består dermed av tre pilarer, forebyggende arbeid, helsefremmende arbeid og utjevning av sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven pålegger kommunen å tenke helsekonsekvenser i all planlegging. Skal kommunen lykkes med folkehelsearbeid må alle sektorer i kommunen jobbe sammen. 

 Her kan du lese mer om folkehelseloven 

Folkehelseundersøkelse

I september og oktober gjennomføres Folkehelseundersøkelsen i Agder. 60 000 egder vil bli spurt om hvordan de har det. Det er viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen for at vi skal få oppdatert kunnskap om innbyggernes helse, levevaner, trivsel og liv. Invitasjon til undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post og SMS. 

Undersøkelsen tar for seg alt fra tilgang til buss- og servicetilbud i nærmiljøet, til spørsmål om helse og levevaner. En egen del handler om livskvalitet.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og Folkehelseinstituttet. Svarene benyttes til å gjøre arbeidet for bedre folkehelse mer målrettet i kommuner og fylkeskommuner. 

Les mer om undersøkelsen

Her kan du lese kommunens nyhetssak om undersøkelsen