Støy

Hva er støy?

Støy i et forurensingsperspektiv er uønsket, gjerne høy og ofte vedvarende eller gjentakende lyd. Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin.

Støy kan virke negativt på helse og trivsel i form av hørselsskade, søvnproblemer og stressrelaterte helseplager. Langvarig eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom. Særlig støy om natten kan bidra til redusert helse. Det er store individuelle forskjeller i hvor følsom og sårbar man er for støy.

Miljørettet helsevern jobber med støy etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Klager på støy

Hvis du vil klage på støy, må du først ta kontakt med den som forårsaker støy. Dersom dette ikke fører frem, kan du sende klage til miljørettet helsevern (se kontaktinformasjon).

En klage skal sendes skriftlig, og må inneholde en beskrivelse av:

  • Støykilde: Hva/hvem forårsaker støyen?
  • Hvor er støykilden plassert?
  • Tidspunkt og varighet for støyen. Hvordan plages du av støyen?

I Grimstad kommune er det helsetjenesten ved kommuneoverlegen som er ansvarlig myndighet. 

Skal du holde et arrangement?

I Arrangementsveilederen kan du finne nyttig informasjon.