Trinn 10 - Boliger med mulighet for heldøgnstjenester

Trinn 10 i innsatstrappen handler om samlokaliserte boliger med fellesareal og areal for personalbase.

Innbyggere i Grimstad som har vedvarende behov for heldøgns tjenester, får tilgang til tilrettelagt bolig hvor det er god tilgang på oppsøkende tjenester med spesialisert fagkompetanse. Boformen gjør det mulig å leve et selvstendig liv i eget hjem – og samtidig oppleve trygghet og god livskvalitet.

Grimstad kommune tilbyr samlokaliserte boliger med fellesareal og areal for personalbase som:

  • støtter opp under den enkeltes evne til mestring og selvstendighet
  • stimulerer til god helse, sosiale fellesskap og livskvalitet
  • gir tilgjengelig og oppsøkende tjenester der innbyggeren bor
  • sikrer rett og spesialisert kompetanse ut fra funksjonsnivå og behov
  • muliggjør en selvstendig hverdag utenfor foreldrehjemmet for unge innbyggere med funksjonsnedsettelser når de er klare for det.
  • gir trygghet for framtiden for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Bolig og bokollektiv til personer med

Digitale og tekniske løsninger

  • Digitalt tilsyn