Heldøgns omsorgsbolig

Hva er heldøgns omsorgsbolig?

Heldøgns omsorgsboliger er boliger som er tilpasset personer med sterkt pleiebehov på grunn av helsesvikt. Boligen er beboerens hjem. Leieboer betaler husleie og strøm, og er ansvarlig for forsikring av eget innbo. 

I tilknytning til boligene er det som regel fellesareal/stue som er til beboernes disposisjon.  

Personell er tilstede hele døgnet i heldøgns omsorgsboliger. Tildeling av hjelp tilpasses den enkelte ut fra en faglig vurdering.  

Vanligvis tildeles bolig uten tidsbegrensning, men i spesielle tilfeller kan leietiden/kontrakt tidsbegrenses. For alle boligene inngås det en husleiekontrakt, der både leietakers og utleiers forpliktelser kommer klart frem. 

Hvem kan søke om heldøgns omsorgsbolig?

Personer med stort behov for hjelp, eller som kommer til å utvikle dette i nær fremtid på grunn av helsesvikt, kan søke om omsorgsbolig. 

Vilkår for tildeling av heldøgns omsorgsbolig: 

 1. Søkeren må ha behov for kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom døgnet 
   
 2. Ved å bo i en heldøgns omsorgsbolig kan søkeren få utsatt, eller forhindret, behov for institusjonsplass.
   
 3. Følgende momenter kan vektlegges i en helhetlig og individuell vurdering:
  • Funksjonssvekkelse av kognitiv fysisk og/eller psykisk art
  • Behov for hyppige tjenester og/eller nærhet til tjenesteyter
  • Medisinsk begrunnet behov for oppfølging av ernæring/måltidsoppfølging.
  • Oppfølging i eksisterende bolig som ellers ville vært egnet, er ikke lenger mulig.
  • Velferdsteknologi er forsøkt eller er åpenbart ikke tilstrekkelig
 4. Følgende ekskluderer søker fra rett til å få tildelt heldøgns omsorgsbolig:
  • Søker kan ikke på egenhånd tilkalle hjelp og velferdsteknologi vurderes som uegnet. 
  • Forventet nytte av heldøgns omsorgsbolig er under ett år.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om heldøgns omsorgsbolig.
 
 

Om tildelingen

Boligen tildeles til den med størst behov, uavhengig av søknadstidspunkt.

Dersom søker takker nei til boligen han eller hun får tildelt, uten saklig grunn (for eksempel beliggenhet, utsikt, etasje osv) vil søknaden ansees som ferdig behandlet.

Heldøgns omsorgsbolig tildeles på det tidspunktet kommunen har fått ledige boliger. Tildelingen reguleres av husleiekontrakt og det gjøres et enkeltvedtak.

Før tildelingen skjer, vil saksbehandler i tjenestekontoret være på hjemmebesøk for å vurdere om kriteriene er oppfylt.

 

Kontaktinfo

Kommunens sentralbord
37 25 03 00

Tjenestekontoret
Telefontid: alle ukedager 9-11 og 12-14

Avdelingsleder
Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11

Habilitering
Brukerstyrt personlig assistent, fritidskontakt (støttekontakt), individuell plan, bolig - tjenester i bolig, Aktivitetshuset, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning

Psykisk helse/rus
Tjenester i hjemmet, støttekontakt, ruskonsulent, ettervernbolig, individuell plan, dagtilbud, pårørendestøtte

Somatikk
Tjenester til hjemmeboende, institusjon - korttid/langtid, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistent, dagtilbud, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning, individuell plan