Heldøgns omsorgsbolig

Hva er heldøgns omsorgsbolig?

Heldøgns omsorgsboliger er boliger som er tilpasset personer med sterkt pleiebehov på grunn av helsesvikt. Boligen er beboerens hjem. Leieboer betaler husleie og strøm, og er ansvarlig for forsikring av eget innbo. 

I tilknytning til boligene er det som regel fellesareal/stue som er til beboernes disposisjon.  

Personell er tilstede hele døgnet i heldøgns omsorgsboliger. Tildeling av hjelp tilpasses den enkelte ut fra en faglig vurdering.  

Vanligvis tildeles bolig uten tidsbegrensning, men i spesielle tilfeller kan leietiden/kontrakt tidsbegrenses. For alle boligene inngås det en husleiekontrakt, der både leietakers og utleiers forpliktelser kommer klart frem. 

Hvem kan søke om heldøgns omsorgsbolig?

Personer med stort behov for hjelp, eller som kommer til å utvikle dette i nær fremtid på grunn av helsesvikt, kan søke om omsorgsbolig. 

Retningslinjer for tildeling

  1. Søkeren må ha behov for kommunens helse- og omsorgstjenester gjennom døgnet.
  2. At søkeren ved å bo i en heldøgns omsorgsbolig kan få utsatt, eller forhindret, behov for institusjonsplass.
  3. Søkeren må ha behov for en fysisk tilrettelagt leilighet på grunn av fysisk redusert funksjonsnivå og ha behov for hjelpemidler.
  4. Søkere med nedsatt hukommelse/demenssykdom med behov for nærhet til tjenester, dagtilbud og tilrettelegging med fellesskap rundt måltider, vil bli prioritert selv om punkt 1 og 3 ikke er oppfylt.
  5. Søkere som bor avsides til, som har et stort hjelpebehov og der de kommunale tjenestene ikke kan dekke deres behov for oppfølgning, kan komme i betraktning hvis flere av de andre kriteriene er tilstede.
  6. Helhetlig vurdering av brukerens situasjon; i slike tilfeller vurderes både fysisk og psykisk helse i tillegg til brukerens sosiale situasjon.

Slik søker du

Du kan kontakte tjenestekontoret for å få mer informasjon og hjelp til å søke om heldøgns omsorgsbolig.
 
 

Om tildelingen

Boligen tildeles til den med størst behov, uavhengig av søknadstidspunkt.

Dersom søker takker nei til boligen han eller hun får tildelt, uten saklig grunn (for eksempel beliggenhet, utsikt, etasje osv) vil søknaden ansees som ferdig behandlet.

Heldøgns omsorgsbolig tildeles på det tidspunktet kommunen har fått ledige boliger. Tildelingen reguleres av husleiekontrakt og det gjøres et enkeltvedtak.

Før tildelingen skjer, vil saksbehandler i tjenestekontoret være på hjemmebesøk for å vurdere om kriteriene er oppfylt.

Serviceerklæring

Kontaktinfo

Kommunens sentralbord 37 25 03 00

Tjenestekontoret
Telefontid: alle ukedager 9-11 og 12-14

Avdelingsleder: Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11
Gruppeansvarlig: Beate Rakli Grevstad

Habilitering
Brukerstyrt personlig assistent, fritidskontakt (støttekontakt), individuell plan, bolig - tjenester i bolig, Aktivitetshuset, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning
Trude Holtebu: 94 83 30 53
Ann-Kristin Trønnes 94 50 45 98

Psykisk helse/rus
Tjenester i hjemmet, støttekontakt, ruskonsulent, ettervernbolig, individuell plan, dagtilbud, pårørendestøtte
Mona Sørby: 94 52 71 86
Anita Stiansen: 99 09 13 96
Lena Moe: 90 80 29 14

Somatikk
Tjenester til hjemmeboende, institusjon - korttid/langtid, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistent, dagtilbud, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning, individuell plan
Wenche Solberg: 94 53 59 90
Bettina Bonnerup Winsents: 91 19 42 67
Beate Rakli Grevstad: 94 50 45 97