Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Hva er KØH?

KØH er et pasienttilbud for innbyggere i Grimstad kommune. Tilbudet er et alternativ til innleggelse på sykehus, og det er ikke mulig å bruke plassene som erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning.

Grimstad  er med i et Agder-samarbeid om KØH-plasser. Per dags dato er plassene på Myratunet i Arendal. Liggetid i KØH vil normalt være 1-5 døgn.

Oppholdet er gratis. 

Hvem kan få KØH-opphold?

KØH er et tilbud til pasienter som har behov for øyeblikkelig bistand/behandling som ikke kan løses i hjemmet, og tilbudet skal forhindre unødvendige sykehusinnleggelser.

KØH er en sykepleierstyrt tjeneste på basis av innleggelse fra lege. Nye pasienter meldes inn fra lege. Fastlege, legevaktlege eller sykehuslege fra skadepoliklinikk og akuttmottak kan legge inn pasienter etter avtale med KØH-ansvarlig sykepleier. Innleggende lege har ansvaret for oppstart av behandling. Det skal være en avklart problemstilling, behandlingsplan, innleggelsesskriv, oppdatert medisinliste og pasienten skal være undersøkt av innleggende lege. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle for KØH-opphold

 • Nedsatt mobilitet
 • Hud- og sårproblemer
 • Urinveisinfeksjoner
 • Mage- og tarmproblemer
 • Funksjonssvikt, avklart med spesialisthelsetjenesten
 • Luftveisinfeksjoner
 • Kognitiv svikt med tilleggsproblem
 • Gravide, svangerskapskvalme

Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle for KØH-opphold

 • Brystsmerter
 • Rus- og psykiatri
 • Barn under 16 år
 • Ukjent diagnose/uavklart problemstilling
 • Hjernerystelse med bevissthetstap/hukommelsessvikt
 • Pasienter som ikke er innbyggere i Grimstad kommune

Hva kan du forvente etter innleggelse?

 • Rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • Daglig undersøkelse av KØH-lege, når det er nødvendig
 • På dagtid (i ukedagene) dekkes KØH av sykehjemslegen kl. 08.00–15.30.  
  Egen vakthavende legetjeneste KØH kvelder og helger.
 • KØH-legen har beredskapsvakt i tidsrommet 16.00–23.00 på hverdager og 08.00–23.00 i helger og på helligdager.
 • I tidsrommet 23.00–08.00 ivaretas legeberedskapen av legevakten i Arendal.
 • Sykepleier (vernepleier) er til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken.
 • Fysioterapeut/ergoterapeut er tilgjengelig mandag – fredag etter avtale.
 • Tett samarbeid om overføring tilbake til hjemmet

Kontaktinfo

Telefon 48 21 64 95
Hele døgnet