Graviditet og rus

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys oppfølging og hjelp. Ruskonsulentene har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikk eller hos fastlege.

Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelige, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes innlagt inntil barnet er født. 

Er du bekymret for en gravid?

Er du urolig for en gravid, er du velkommen til å drøfte bekymringen med ruskonsulentene.

Skriftlige bekymringsmeldinger sendes til enhet for psykisk helse og rus.

Aktuelt lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 10: Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige