Fagnettverk demensomsorg

Fagnettverk demens i Aust-Agder ble etablert høsten 2008. Nettverket består av ressurspersoner innen demens fra alle kommunene, Universitetet i Agder, Fylkesmannen, avdeling for aldring og hukommelse Arendal og Alderspsykiatrisk enhet Arendal. Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.

Nettverket har fokus på de områdene som inngår i Demensplan 2020. Målet med planen er å skape et mer demensvennlig samfunn, og den skal bidra til å utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus på forebygging, diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose.

Nasjonalfaglig retningslinje om demens, som trådte i kraft januar 2018 gir anbefalinger om hvordan vi kan operasjonalisere demensplanen.

Det arrangeres to heldagssamlinger i året.

Kontaktinfo

Birgitte Nærdal
Demenskoordinator
E-post Birgitte Nærdal
Mobil 913 35 175