Fagnettverk demensomsorg

Fagnettverk demens i Aust-Agder ble etablert høsten 2008. Nettverket består av ressurspersoner innen demens fra alle kommunene, Universitetet i Agder, Stasforvalteren, avdeling for aldring og hukommelse Arendal og Alderspsykiatrisk enhet Arendal. Nettverket er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling.

Nettverket har fokus på de områdene som inngår i Demensplan 2020 og Demensplan 2025. Målet med Demensplan 2020 og Demensplan 2025 er at personer med demens sikres utredning og  diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose.

Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

Nasjonalfaglig retningslinje om demens, som trådte i kraft januar 2018 gir anbefalinger om hvordan vi kan operasjonalisere demensplanen.

Det arrangeres to heldagssamlinger i året.

Kontaktinfo

Birgitte Nærdal
Demenskoordinator
E-post Birgitte Nærdal
Mobil 91 33 51 75