Arrangementsveileder - tillatelse til arrangementet

Arrangementer på offentlig sted m.v.

Politiet

Den som vil holde et arrangement på offentlig sted, hvor arrangementet overveidende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller komersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m
den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også ved sammenkomst med dans eller en annen tilstelning av overveidende selskapelig eller undeholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Telefon til politiet 02800

Brann

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne typen arrangementer
(Brannlovens §7)

Kontaktinfo

Kontaktperson
Grimstad brann og redning

Eirik Evensen
Varabrannsjef
Mobil 900 58 836