Elevreglement

 1. Opptak til fast elevplass
  Hovedopptak til elevplass skjer i juni. Skolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året. Ved opptak til instrumentalundervisning gis som hovedregel kun tilbud om elevplass på ett instrument. For nye elever gis det anledning til en - 1 - prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetime for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
   
 2. Opptak til tidsavgrenset kurs (semester-, helge- og sommerkurs)
  Kulturskolen tar opp nye elever ved oppstart av kursene. Det gis ikke prøvetimer for kurs av begrenset antall ukers varighet.
   
 3. Venteliste
  Elever som ikke får plass ved hovedopptaket eller kursstart blir satt på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass.
   
 4. Fornyelse av fast elevplass
  Elever som ønsker å fortsette undervisningen påfølgende skoleår må fornye avtalen med Grimstad kulturskole via dataprogrammet Speedadmin.
   
 5. Egenandel alle elever
  Eleven betaler en egenandel. Ved tildelt plass må egenandelen betales dersom det ikke er gitt skriftlig melding til skolens administrasjon om frafall av plassen, innen tidsfrist oppgitt ved tildeling. Det kan gis refusjon av egenandel ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar ved lærers fravær. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen refusjon.
  Ved sykdom eller skade, som forhindrer eleven i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester. Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.
   
 6. Slutte i løpet av skoleåret - fast elevplass
  Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 1. desember. Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.
   
 7. Slutte i løpet av kurset - tidsavgrenset kurs
  Egenandelen for kurset/semesteret må betales selv om eleven ønsker å slutte i løpet av kurset.
   
 8. Permisjon fast elevplass
  Elever som ønsker opphold fra undervisningen kan, etter skriftlig søknad om permisjon til skolens administrasjon, bli registrert på prioritert venteliste. Eleven beholder da ikke elevplassen, men vil, etter skriftlig ønske om gjenopptak, bli prioritert.
   
 9. Oppsigelse av elevplass - alle elever
  Skolen kan si opp plassen dersom:

  - eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning uten å gi beskjed
  - eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement
  - eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
  - egenandel ikke betales
   
 10. Undervisningsårets lengde for fast elevplass
  Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Lengden på undervisningsåret varierer etter disiplin. Undervisningsåret har inntil 36 uker. Prosjektuker/-helger kan erstatte enkelte normaluker, og konserter og arrangementer kan komme i tillegg til undervisningsukene. Det kan være aktuelt å legge om undervisning (flytte undervisningstimer) i begrenset omfang for å frigjøre tid til konserter/forestillinger.
   
 11. Undervisningsårets lengde for tidsavgrenset kurs (semester-, helge- og sommerkurs)
  Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Lengden på det enkelte kurs varierer. Prosjekter/forestillinger kan erstatte eller komme i tillegg til undervisningsukene.
   
 12. Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning, visuelle kunstfag

  Undervisningen gis i større grupper. Hver undervisningstime har en varighet fra 60 – 120 minutters lengde. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.

 13. Forventninger – alle elever
  Vi forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til timen.
  Hvis man møter for sent til undervisning, kan man bli nektet å delta på timen. Kulturskolen arrangerer forestillinger, konserter, visninger og utstillinger som en del av undervisningsopplegget og eleven kan bli nektet å delta på slike arrangementer dersom man ikke møter på undervisningstimene.

 14. Forventninger – elever på sang og instrument
  Det må gis beskjed til elevens lærer dersom eleven ikke kan møte til timen.
  Alle instrumentalelever må selv sørge for å ha tilgang til egnet instrument å øve på.
   
 15. Undervisningsmateriell
  Faglærer gir beskjed om hvilke noter som skal brukes. Elever på visuelle kunstfag får materiale som de trenger.
   
 16. Instrument (sang- og instrumentalelever)
  Eleven må holde eget instrument i spillbar stand. Pianoelever må ha piano hjemme, kulturskolen har utleieinstrumenter som kan leies det første halve året.
  Elever som begynner i skolekorpsene vil kunne få låne instrumenter når de er med der.
   
 17. 17 Nettundervisning/alternativ undervisning
  Hvis kulturskolen skulle bli stengt, ønsker vi å kunne gi et undervisningstilbud til våre elever. For at dette kan gjøres må dere som er foresatte gi samtykke til dette.
  Som del av fjernundervisning og oppfølging av elever i den aktuelle perioden med stengt kulturskole, vil det i noen grad være aktuelt å kunne gjennomføre videosamtaler mellom lærere og elever. Dette innebærer at eleven og elevens omgivelser hjemme vil kunne være synlige og hørbare for lærer, medelever som deltar i samme videosamtale, og for eventuelle foresatte som sitter sammen med sine barn, mens videosamtalen pågår.

  Samtykket innebærer at du som foresatt gir tillatelse til at ditt barn deltar i videosamtaler i undervisningssammenheng, som beskrevet ovenfor.