Retningslinjer for tilskudd til kulturarrangementer

  • Formålet med ordningen er å sikre at publikum i Grimstad og omegn får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement med høy kvalitet.
  • Organisasjoner/grupper/freelancere m.fl. kan søke støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger, idrettsarrangement og andre typer kulturarrangement som er åpne for alle og finner sted i Grimstad. Det er en forutsetning at arrangementet annonseres og gjøres kjent på andre hensiktsmessige måter.
  • Arrangement rettet mot barn og unge, grupper med spesielle behov, samt arrangement som tilfører noe nytt og supplerer eksisterende kulturtilbud, prioriteres.
  • Ved behandling av søknaden kan det legges vekt på behovet for kommunalt tilskudd for å gjennomføre arrangementet. Tiltak som drives kommersielt eller som del av næringsvirksomhet vil bare unntaksvis prioriteres.
  • Aktiviteter og arrangement som inngår i en ordinær drift av foreninger med kommunal aktivitets-/driftsstøtte er ikke tilskuddsberettiget. Det gis heller ikke tilskudd til kurs, studier, reiser og lignende.
  • Det kan gis støtte direkte til arrangementet eller som underskuddsgaranti. Søknader om tilskudd på mer enn 7000 kroner behandles av sektorens politiske utvalg. Det skal sendes inn en kort rapport med revidert regnskap innen 4 uker etter arrangementet er gjennomført.
  • Søknaden fremmes på eget skjema, og må i tillegg til informasjon om søker inneholde beskrivelse av kulturarrangementet/-aktiviteten, målgruppe, kostnader og finansiering.
  • Søknadene behandles fortløpende, og må fremmes senest 4 uker før arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres.
  • Det kan søkes om tilskudd til produksjon av bøker, CD og film med mer. Det vil bli lagt vekt på lokal tilhørighet, om produktet er av allmenn interesse, og om det er en amatør- eller kommersiell produksjon.
Vedtatt av Kultur- og miljøutvalget sak 39/14, 11.06.2014.
Endret i kultur- og miljøutvalget sak 19/51 21.08.2019

Kontaktinfo

Kontaktperson
Karin Glomsaker
Enhetsleder kulturtjenesten
Telefon 37 25 04 82