Eiendomsskatt i Grimstad kommune

For skatteåret 2024 er det vedtatt en generell promillesats på 3,9 promille. Satsen som gjelder for boliger og fritidseiendommer er 3,6 promille.

Kommunestyrets vedtak om at gjeldende eiendomsskattetakster skal kontorjusteres, innebærer for 2024 en økning av takstene med 2,5 % (det vises til eiendomsskatteloven § 8 A-4). 

Hvilke eiendommer får eiendomsskatt?

Alle eiendommer i kommunen er taksert uavhengig av bruk, uansett om det er en bolig-, hytte-, næringseiendommer, ubebygd areal osv.

Liste over eiendomsskattegrunnlag/skattesats/utlignet eiendomsskatt til den enkelte eiendom er tilgjengelig på nettsiden til Grimstad kommune i perioden 1. mars  - 31. mars hvert år.

I eiendomsskattelovens § 5 er det bestemmelser om at enkelte eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Dette er i hovedsak offentlig eide eiendommer og gårdsbruk.

Fritak i henhold til eiendomsskattelovens § 7 pkt. a og b gis kun av kommunestyret etter søknad.

Med virkning fra skatteåret 2021 ble eiendomsskatteloven § 14, fjerde ledd, endret. Årlig eiendomsskatt under kr 300 faktureres ikke.

Sonefaktor og sonekart

Kommunen er inndelt i tre soner. Taksten reduseres med 10% for eiendom i sone 2 og 30% for eiendom i sone 3.

Se sonekart (PDF, 849 kB)

Takseringsmetode

Eiendomsskatteloven sier at taksten som settes på eiendommene skal gjenspeile en antatt markedsverdi ved fritt salg under normale forhold. Taksten tar hensyn til eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet.

Metode for fastsettelse av taksten bygger på faktaopplysninger og skjønn. Faktaopplysninger om adresser, type bygninger, areal på bygninger og tomter hentes fra matrikkelen som er det nasjonale eiendomsregisteret i Norge. Vi tar utgangspunkt i bygningenes bruksareal (BRA) (legg inn arealmåling av bygninger) når vi takserer.

Skjønnsmessige vurderinger består av en generell vurdering av verdinivåer i kommunen, og en spesiell vurdering som skjer ved besiktigelse av den enkelte eiendom.

Eiendomsskatt reguleres av Lov om eiendomsskatt.

Besiktigelse av eiendommene

Alle eiendommene blir besiktiget utvendig av besiktigere engasjert av kommunen. De er utstyrt med synlig identifikasjon. 

Besiktigerne er ikke avhengige av at du er til stede når de besøker din eiendom. Dersom det er spesielle forhold du ønsker skal vurderes, kan du sende oss skriftlig informasjon om dette.

Det er sakkyndig nemnd som bestemmer taksten

Kommunestyret har valgt en sakkyndig nemnd som vedtar taksten på eiendommene.

Takst og skattegrunnlag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år.

Formuesverdi

Formuesverdien på en eiendom fastsettes av skattemyndighetene  og danner grunnlag for en eventuell formuesskatt. Noen kommuner bruker formuesverdien som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Grimstad kommune bruker ikke formuesverdien som grunnlag. Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag ved takst eller formuesverdi kan ikke sammenlignes da de fastsettes etter to forskjellige lovverk.

Hva er eiendomsskatt?

I Norge har det blitt skrevet ut eiendomsskatt i over 100 år. Dette er den eneste skatten der alle pengene går til kommunen. Kommunen gir innbyggerne mange viktige tjenester, og eiendomsskatten brukes til å finansiere disse. I Grimstad kommune ble det innført eiendomsskatt for alle eiendommer i 2007.

Det er kommunestyret som avgjør om det skal være eiendomsskatt og hvor stor den skal være.

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt