Fritak for eiendomsskatt

§ 5 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomskatt.

Eiendommer som skal fritas etter § 5 vil automatisk bli fritatt og det er ikke nødvendig å melde fra. Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 5 .

§ 7 i eiendomsskatteloven regulerer hvilke eiendommer som kommunestyret kan velge å frita for eiendomsskatt. Det er i hovedsak lag/foreninger og stiftelser som kommer inn under denne bestemmelsen.

Fritak etter § 7 kan innvilges etter skriftlig søknad. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å innvilge fritak.
Les mer om fritak for eiendomsskatt etter § 7.

Fritak gis for et år av gangen.

Søknad om fritak for eiendomsskatt
etter § 7a i eiendomsskatteloven

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret
Telefon 37 25 03 00
(kommunens sentralbord)
E-post: postmottak@grimstad.kommune.no