Klagebehandling av eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 1. mars. Dette er datoen når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn.

Endelig klagefrist for skatteåret 2023 er 12. april 2023.

Skattetakst

Skattebeløpet er vedtatt av kommunestyret til 3,6 promille av grunnlaget/taksten for boliger og fritidseiendommer. For næringseiendommer og særskilte objekter er skattebeløpet 3,9 promille.

Er du uenig i skattegrunnlaget?

Dersom du er uenig i skattegrunnlaget/taksten på din eiendom, må du sende en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Frist for søksmål er 6 måneder etter at skattevedtaket ble sendt. Alternativt kan du etter endelig vedtak i klagenemnden klage til Sivilombudet. Sivilombudet er Stortingets ombudmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudet skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Fristen for å klage til Sivilombudet er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.

Hvor skal klagen sendes?

Melding om feil eller klage på takst må merkes med gårds- og bruksnummer, og sendes til: