Oppmålingsgebyrer

Priser fra 1/1-2020

1. Oppmålingsforretning og opprettelse av ny, selvstendig matrikkelenhet i bakkenivå

Gjelder også festegrunn.

  • Areal til og med 1500 m²: Minstegebyr 19.500,-

For utregning av gebyr for areal over 1500, bruk følgende formel:
Y= gebyr i kroner
X= areal i m2

  • Areal 1501 - 5000 m²: Y = kr 15.821 + kr 2,543xX
  • Areal 5001 - 20.000 m² = kr. 25.077 + kr 0,602xX

For areal over 20.001 m² beregnet gebyret ut fra timebruk, minstepris kr  kr 39.000.-.
Ved opprettelse av flere eiendommer i sammenheng gis det 10% rabatt fra og med tomt nr 8
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.
Klarlegging av eksisterende grenser i forbindelse med fradeling, kommer i tillegg ut i fra timebruk.

2. Oppmålingsforretning over areal overført ved grensejusering

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 7.850,-

3. Opprettelse av anleggseiendom

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr 19.500,-.
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

4. Oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser om arealoverføring

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 16.200,-
Omkostninger i forbindelse med dokumentavgift, tinglysing, avklaring av heftelser, pantevikelse og lignende, kommer i tillegg.

5. Oppmålingsforretning som klarlegging av eksisterende grense

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 9.400,-.

6. Utsetting av eksisterende grense fra tidligere koordinatfestede punkter

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 4.950,-.

7. Oppmålingsforretning over uteareal som tilleggsdel til seksjon

For oppmåling av tilleggsdeler til uteseksjoner betales etter medgått tid.
Transport og merkemateriell kommer i tillegg.
Minstepris: kr. 9.650,-

8. Matrikkelføring av private grenseavtaler

Betales etter medgått tid. 
Minstegebyr: kr. 6.000,-
For tilleggsarbeid betales etter medgått tid.

Dersom oppmålingsmyndigheten utfører alt arbeid i forbindels med saken, betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.   
Minstegebyr: kr 9.400,-

9. Tillatelse til seksjonering

Betales etter medgått tid + transport. 
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Ved oppmåling av utearealer som tilleggsdeler til seksjon, betales i tillegg etter punkt 7.  

10. Trekking av sak, oppmåling, matrikulering eller annet

Det betales minst 1/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis det har blitt holdt oppmålingsforretning betales minst 2/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis kommunen allerede har utført arbeid som tilsvarer mer enn 1/3 eller 2/3 av gebyr, betales det etter timesats                                        
Minstegebyr uansett sak: kr. 4000,-

11. Annet arbeid   

For annet eiendomsrelatert arbeid (utsettinger, innmålinger, avklaringer etc.) betales etter medgått tid.
Transport, materiell og eksterne kostnader kommer i tillegg. 

12. Generelle bestemmelser

A. Endringer 

Gjøres det endringer underveis, kan gebyrene endres tilsvarende.

B. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

For oppmålingstekniske arbeider som faktureres etter medgått tid.

  • Feltarbeid med måleinstrumenter kr. 1.300,-
  • Kontorarbeid kr. 1.050,-

C. Hvis gebyrene i en spesiell sak er klart urimelige, så kan gebyrene reduseres. 

D. Utstedelse av matrikkelbrev

  • matrikkelbrev inntil 10 sider
  • matrikkelbrev over10 sider

Satsene endres av Statens kartverk. 

Tingslysningsgebyr

Tinglysingsgebyret i 2020 vil trolig fremdeles være kr 525

Kontaktinfo

Anders Glastad
Mobil 907 41 416

Svein Eidet
Telefon 37 25 03 34 / 909 90 885

Marthe Bognøy
Telefon 37 25 04 08 / 962 09 829

Geir Straume
Mobil 971 76 359