Oppmålingsgebyrer

Priser fra 1/1-2022

1. Oppmålingsforretning og opprettelse av ny, selvstendig matrikkelenhet i bakkenivå

Gjelder også festegrunn.

  • Areal til og med 1500 m²: Minstegebyr 20.500,-

For utregning av gebyr for areal over 1500, bruk følgende formel:
Y= gebyr i kroner
X= areal i m2

  • Areal 1501 - 5000 m²: Y = kr 16.390 + kr 2,543xX
  • Areal 5001 - 20.000 m² = kr. 26.490 + kr 0,602xX

For areal over 20.001 m² beregnet gebyret ut fra timebruk, minstepris kr  kr 39.600.-.
Ved opprettelse av flere eiendommer i sammenheng gis det 10% rabatt fra og med tomt nr 8
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.
Klarlegging av eksisterende grenser i forbindelse med fradeling, kommer i tillegg ut i fra timebruk.

2. Oppmålingsforretning over areal overført ved grensejusering

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 8 275,-

3. Opprettelse av anleggseiendom

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr 20 500,-.
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

4. Oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser om arealoverføring

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 17 000,-
Omkostninger i forbindelse med dokumentavgift, tinglysing, avklaring av heftelser, pantevikelse og lignende, kommer i tillegg.

5. Oppmålingsforretning som klarlegging av eksisterende grense

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 9 850,-.

6. Utsetting av eksisterende grense fra tidligere koordinatfestede punkter

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 5 175,-.

7. Oppmålingsforretning over uteareal som tilleggsdel til seksjon

For oppmåling av tilleggsdeler til uteseksjoner betales etter medgått tid.
Transport og merkemateriell kommer i tillegg.
Minstepris: kr. 10 150,-

8. Matrikkelføring av private grenseavtaler

Betales etter medgått tid. 
Minstegebyr: kr. 6 300,-
For tilleggsarbeid betales etter medgått tid.

Dersom oppmålingsmyndigheten utfører alt arbeid i forbindels med saken, betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.   
Minstegebyr: kr 9 850,-

9. Tillatelse til seksjonering

Betales etter medgått tid + transport. 
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Ved oppmåling av utearealer som tilleggsdeler til seksjon, betales i tillegg etter punkt 7.  

10. Trekking av sak, oppmåling, matrikulering eller annet

Det betales minst 1/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis det har blitt holdt oppmålingsforretning betales minst 2/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis kommunen allerede har utført arbeid som tilsvarer mer enn 1/3 eller 2/3 av gebyr, betales det etter timesats                                        
Minstegebyr uansett sak: kr. 4 200,-

11. Annet arbeid   

For annet eiendomsrelatert arbeid (utsettinger, innmålinger, avklaringer etc.) betales etter medgått tid.
Transport, materiell og eksterne kostnader kommer i tillegg. 

12. Generelle bestemmelser

A. Endringer 

Gjøres det endringer underveis, kan gebyrene endres tilsvarende.

B. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

For oppmålingstekniske arbeider som faktureres etter medgått tid.

  • Feltarbeid med måleinstrumenter kr. 1 370,-
  • Kontorarbeid kr. 1 115,-

C. Hvis gebyrene i en spesiell sak er klart urimelige, så kan gebyrene reduseres. 
 

D. Utstedelse av matrikkelbrev

  • matrikkelbrev inntil 10 sider
  • matrikkelbrev over10 sider

Satsene endres av Statens kartverk. 

E. Fradeling til landbruksformål

Fradelinger til landbruksformål kan få redusert gebyr. Det er en forutsetning at dette er klarert med de kommunale rådgiverne innen landbruk innen god tid før oppmåling får saken til behandling. Muligheten vurderes strengt. 

Tingslysningsgebyr

Tinglysingsgebyret i 2022 er kr 555/595.