Oppmålingsgebyrer

Priser fra 1/1-2024

1. Oppmålingsforretning og opprettelse av ny, selvstendig matrikkelenhet i bakkenivå

Gjelder også festegrunn.

  • Areal til og med 1 500 m²: Minstegebyr 24 000,-

For utregning av gebyr for areal over 1 500, bruk følgende formel:
Y= gebyr i kroner
X= areal i m2

  • Areal 1 501 - 5 000 m²: Y = kr 21 750 + kr 1,5*X
  • Areal 5 001 - 20 000 m² = kr. 24 000 + kr 1,1*X

For areal over 20 000 m² beregnet gebyret ut fra timebruk, minstepris kr. 46 000,-
Ved opprettelse av flere eiendommer i sammenheng gis det 10% rabatt fra og med tomt nr. 8
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.
Klarlegging av eksisterende grenser i forbindelse med fradeling, kommer i tillegg ut i fra timebruk.

2. Oppmålingsforretning over areal overført ved grensejustering

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 9 800,-

3. Opprettelse av anleggseiendom

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr 30 000,-.
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

4. Oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser om arealoverføring

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstegebyr: kr. 20 500,-
Omkostninger i forbindelse med dokumentavgift, tinglysing, avklaring av heftelser, pantevikelse og lignende, kommer i tillegg.

5. Oppmålingsforretning som klarlegging av eksisterende grense

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 11 300,-.

6. Utsetting av eksisterende grense fra tidligere koordinatfestede punkter

Betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.
Minstepris: kr. 5 700,-.

7. Oppmålingsforretning over uteareal som tilleggsdel til seksjon

For oppmåling av tilleggsdeler til uteseksjoner betales etter medgått tid.
Transport og merkemateriell kommer i tillegg.
Minstepris: kr. 12 000,-

8. Matrikkelføring av private grenseavtaler

Betales etter medgått tid. 
Minstegebyr: kr. 7 500,-
For tilleggsarbeid betales etter medgått tid.

Dersom oppmålingsmyndigheten utfører alt arbeid i forbindelse med saken, betales etter medgått tid pluss transport og merkemateriell.   
Minstegebyr: kr 11 500,-

9. Tillatelse til seksjonering

Betales etter medgått tid + transport. 
Tinglysingsgebyr kommer i tillegg. Ved oppmåling av utearealer som tilleggsdeler til seksjon, betales i tillegg etter punkt 7.  

10. Trekking av sak, oppmåling, matrikulering eller annet

Det betales minst 1/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis det har blitt holdt oppmålingsforretning betales minst 2/3 av kommunens gebyr                                        
Hvis kommunen allerede har utført arbeid som tilsvarer mer enn 1/3 eller 2/3 av gebyr, betales det etter timesats                                        
Minstegebyr uansett sak: kr. 4 600,-

11. Annet arbeid   

For annet eiendomsrelatert arbeid (utsettinger, innmålinger, avklaringer etc.) betales etter medgått tid.
Transport, materiell og eksterne kostnader kommer i tillegg. 

12. Generelle bestemmelser

A. Endringer og utvidelser

Gjøres det endringer eller utvidelser underveis, kan gebyrene endres og økes tilsvarende.

B. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid

For arbeider som faktureres etter medgått tid.

  • Feltarbeid med måleinstrumenter kr. 1 600,-
  • Kontorarbeid kr. 1 300,-

C. Fradeling til landbruksformål

Gebyr for fradeling til landbruksformål fastsettes etter medgått tid ut ifra oppmålingsenhetens timepriser. Minstepris er kr. 8 500,-

Transport, materiell og eksterne kostnader kommer i tillegg. 
Det er en forutsetning at dette er klarert med de kommunale rådgiverne innen landbruk, i god tid før oppmålingsenheten får saken. 

Tinglysningsgebyr

Tinglysingsgebyret i 2024 er kr 540/585.