Felling av trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær som står på kommunens grunn, og som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.

Kommunen fjerner som regel trær bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.

Nabovarsel

Kommunen må vite om berørte naboer er enige eller uenige. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønsker vi også uttalelse fra en eventuell velforening.
Fyll ut naboliste, få signatur fra naboen og legg listen ved søknaden.

Søknad

Søknad om felling av trær på kommunal grunn

Kart og merking av trær

Du må legge ved et kart som viser eiendomsgrenser og du må merke av hvilke trær du ønsker å få fjernet. Sett kryss for enkelttrær som ønskes tatt ut og bruk skravert felt ved uttak av enkelttrær eller tregrupper. 

Etter avtale med kommunen må du i tillegg merke aktuelle trær med bånd eller tape. Det skal ikke sprayes eller males på trær.

Gjennomføring

Fellingen av trær vil normalt bli gjennomført på en av følgende måter:

  • Den som har søkt feller trærne selv, får veden og rydder området (normal prosedyre)
  • Kommunen feller trærne av sikkerhetsgrunner. Behovet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Den som har søkt om trefellingen rydder området og får veden.
  • Kommunen feller og rydder. Gjelder for eksempel kommunalt driftede parker, lekeplasser og balløkker.

Det vil gå frem av svarbrevet hvordan trefellingen skal gjennomføres.
Dersom det er kommunen som skal felle trærne gjøres dette hovedsakelig i løpet av høsten/vinteren.

Ansvar

Den som utfører jobben må ha nødvendig kunnskap og utstyr, og jobben skjer på eget ansvar for seg selv og omgivelsene. Det forutsettes at avfall etter hogsten ryddes og fjernes. Trær som må hogges ned i deler, eller står i vanskelige omgivelser, skal felles av profesjonelle.

Verdt å vite

Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august på grunn av yngletid for dyr og fugler. Tillatelse kan også bare gis hvis det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene. Som regel må kommunen komme på befaring, og i noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv som gjennomfører fellingen/ryddingen.

Hva koster det?

Etter at søknaden er mottatt av kommunen, vil du få svar om gjennomføring og eventuelle kostnader. Friske trær regnes ikke som noe faremoment for noen og da må du dekke utgiftene selv. Også når årsaken til fellingen er solforhold eller utsikt, må du dekke kostnadene. Dette får du beskjed om i svaret på søknaden.

Saksbehandling

Søknader om trefelling behandles fortløpende. Vurderingskriteriene som legges til grunn er for eksempel klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i nabolaget og om skade eller ulempe for deg som søker er større enn verdien for eieren. Kommunen kan kontakte deg for befaring under behandlingen, og tar også kontakt med deg dersom det er behov for mer informasjon.

Felling av trær uten tillatelse blir rutinemessig vurdert anmeldt.

Trær på annenmanns eiendom

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, og på kommunal grunn er det kommunen som er grunneier. Hvis det gjelder trær på naboeiendommer, må man i første omgang komme til enighet med grunneier.

Dersom man ikke kommer til enighet, må man se til naboloven for å finne ut hvordan man skal avgjøre saken. I hovedtrekk skal det være større ulemper enn fordeler med å la treet stå for at naboloven skal gi gjennomslag i ønsket om felling i slike saker.